Skjul søk

J-263-2018: Forskrift om forbud mot fisket etter torsk og hyse i fiskerisonen ved Jan Mayen

Gyldig fra: 01.01.2019

Publisert: 21.12.2018

Forskrift om forbud mot fisket etter torsk og hyse i fiskerisonen ved Jan Mayen

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Nærings - og fiskeridepartementet 20. desember 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 og § 21.

§ 1. Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk og hyse i fiskerisonen ved Jan Mayen. 

§ 2. Kartleggingsfiske

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta gis tillatelse til å delta i kartleggingsfiske etter torsk og hyse i fiskerisonen ved Jan Mayen.

Tillatelse gis av Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet skal fastsette vilkår i tillatelsen som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig gjennomføring av et slikt kartleggingsfiske.

§ 3. Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

§ 4. Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova § 61, § 64, og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 5. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2019.

HØ/EW