Skjul søk

J-255-2018: Forskrift om regulering av norske fartøys fiske i EU-sonen i 2019

Erstatter: J-242-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2019

Gyldig til: 31.12.2019

Publisert: 20.12.2018

Forskrift om regulering av norske fartøys fiske i EU-sonen i 2019

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21 jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99. 

 § 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i EU-sonen i ICES statistikkområde 2.a, 3.a, 4, 5.b, 6 og 7 i 2019.

§ 2 Totalkvoter

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske følgende kvanta innenfor nærmere angitte områder i EU-sonen i 2019:

Art

Tonn

EU-sonen (ICES statistikkområde)

Hyse

  6 359 tonn

4

Hyse

     75 tonn

3.a.

Hvitting

  1 219 tonn

4

Hvitting

       30 tonn

 3.a.

Blålange

     250 tonn

4, 5.b, 6, 7, 2.a.

Lange

  8 000 tonn

4, 5.b, 6, 7, 2.a.

Brosme

  2 923 tonn

4, 5.b, 6, 7, 2.a.

Kombinert kvote

     280 tonn

5.b, 6, 7 (kan bare fiskes med line etter skolest, isgalt, havmus, mora mora og skjellbrosme)

Annet

  6 750 tonn

4, 2.a.

Blåkveite

  1 250 tonn

2.a, 6 (kan bare fiskes med line i område 6)

Sjøtunge

       10 tonn

4

Norske fartøys fangster av hyse og hvitting i Norges økonomiske sone eller territorialfarvann i ICES statistikkområde 4 og 3.a. kommer til fratrekk på kvotene angitt for disse artene og tilsvarende område i første ledd.

Norske fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande sjøtunge i EU-sonen i ICES statistikkområde 4 innenfor det kvantum som er angitt i første ledd. Fartøy som ikke har adgang til å drive et direkte fiske etter sjøtunge kan innenfor totalkvoten fiske og lande sjøtunge som bifangst.

§ 3 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 4 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 5 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 6 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019 og gjelder til og med 31. desember 2019.

------------

AH/EW