Skjul søk

J-213-2017: Delegering av Kongens myndighet etter §§ 21, 28 og 29 i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

Erstatter: J-265-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.09.2017

Publisert: 29.11.2017

Endring av vedtak 11. februar 2000 nr. 99 om delegering av Kongens myndighet etter deltakerloven

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, 28 og 29. Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet.

 I

Romertall II (endret) skal lyde:

Departementet gis fullmakt til å fastsette forskrift med nærmere regler om fastsettelse av overtredelsesgebyr og fastsettelse og varighet av tvangsmulkt, jf. deltakerloven § 28 og § 29, ved overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhold av deltakerloven.

 II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

-----------------

 Delegering av Kongens myndighet etter §§ 21, 28 og 29 i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).

 Fastsatt ved kgl.res. 11. februar 2000 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 21, 28 og 29. Fremmet av Fiskeridepartementet.

I

 Fiskeridepartementet gis fullmakt til å utøve den myndighet som er tillagt Kongen i § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven), til å fastsette årlige begrensninger i adgangen til å delta i bestemte fiskerier.

 II

 Departementet gis fullmakt til å fastsette forskrift med nærmere regler om fastsettelse av overtredelsesgebyr og fastsettelse og varighet av tvangsmulkt, jf. deltakerloven § 28 og § 29, ved overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhold av deltakerloven.

 III

 Vedtak I og II trer i kraft straks.

 ------------

EHB/EW