Skjul søk

J-176-2018: Forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2019

Erstatter: J-94-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 18.09.2018

Gyldig til: 31.12.2019

Publisert: 03.10.2018

Forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2019

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 18. september 2018 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr.

99 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14.

 § 1. Formål

 Formålet med nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket.

 § 2. Tildeling av nye deltakeradganger for 2019

 Det kan i rekrutteringsøyemed deles ut inntil 10 nye deltakeradganger for 2019. Det kan bare tildeles én deltakeradgang pr. søker. Hver enkelt deltakeradgang skal tildeles for ett bestemt fartøy som søker direkte eller indirekte må eie mer enn 50 prosent av, og for ett bestemt fiskeri som er lukket i medhold av forskrift 20. desember 2017 nr. 2297 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2018 (deltakerforskriften).

 § 3. Vilkår for tildeling av deltakeradganger

 Følgende vilkår må være oppfylt for tildeling av deltakeradgang:

 1. Søker må være født i 1988 eller senere.
 2. Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.
 3. Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av, i enten 2016, 2017 eller 2018. Fangstverdi i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner. For 2018 ses det bare hen til fangst før søknadsfristen, jf. bokstav g.
 4. Søker må eie mer enn 50 prosent av fartøyet som tildeles deltakeradgang enten på søknadstidspunktet eller pr. 1. januar 2019.
 5. Søker kan ikke tidligere ha eid majoritetsandel i fartøy med deltakeradgang eller konsesjon.
 6. Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.
 7. Søknad må være sendt Fiskeridirektoratet Region Nord innenfor de frister og krav til søknad som Fiskeridirektoratet har fastsatt.

 § 4. Rangeringskriterier

 Hvis antall søkere som oppfyller vilkårene i § 3 overstiger antall deltakeradganger som kan tildeles etter § 2 i denne forskrift, skal det først tildeles nye deltakeradganger til de fem søkerne med lengst dokumentert fartstid etter bokstav c nedenfor. Ved tildeling av de fem resterende nye deltakeradgangene, skal øvrige søkere rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Fagbrev i fiske og fangst, forutsatt at vedkommende har minimum 3 års fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato
 2. Annen fullført relevant utdannelse, herunder fagbrev i akvakultur, matrosfaget, motormann eller skipsfører, forutsatt at vedkommende har minimum 3 års fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato
 3. Dokumentert fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato, der de med lengst ansiennitet skal prioriteres
 4. Andre fagbrev eller fullført utdannelse, der vedkommende ikke fyller vilkårene i bokstav a eller bokstav
 5. Deltakelse i ungdomsfiskeordningen.

 Hvis det er behov for ytterligere rangering enn det som følger av første ledd, skal det underrepresenterte kjønn prioriteres. Deretter skal det gjøres en prioritering ut fra den geografiske fordelingen der søkere fra underrepresenterte kommuner prioriteres.

  § 5. Nærmere om deltakeradgangens innhold

 Deltakeradganger tildelt i medhold av § 3 gir ikke rett til fiske ut over det som følger av forskrifter gitt i medhold av deltakerloven § 21 og annet relevant regelverk.

 Deltakeradganger tildelt i medhold av § 3 skal ikke senere kunne tildeles ny fartøyeier ved salg av fartøyet, og heller ikke annet fartøy som ikke er i samme eie som fartøyet som oppgir deltakeradgangen.

 Deltakeradgangenes hjemmelslengde for kvotetildeling fastsettes til 11 meter.

 § 6. Vedtaksmyndighet

 Fiskeridirektoratet Region Nord er vedtaksmyndighet etter denne forskriften. Fiskeridirektoratet sentralt er klageinstans.

§ 7. Ikrafttredelse mv.

 Forskriften trer i kraft straks. Forskriften gjelder fram til og med 31. desember 2019.

HHO/EW