Skjul søk

J-169-2018: Forskrift om regulering av høsting av tare i Sør-Trøndelag

Erstatter: J-188-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.09.2018

Gyldig til: 30.09.2019

Publisert: 21.09.2018

Forskrift om endring av forskrift om regulering av høsting av tare i Sør-Trøndelag

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. september 2018 med hjemmel i forskrift 30. september 2014 om regulering av høsting av tare i Sør-Trøndelag § 5.

 I

 I forskrift 30. september 2014 om regulering av høsting av tare i Sør-Trøndelag gjøres følgende endringer:

 § 2 andre ledd (endret) skal lyde:

 I feltene 5A, 10A, 15A og 20A er det forbudt å høste tare før 1. mai 2017. Det er forbudt å høste tare i feltene 59A, 64A, 69A, 74A og 79A i perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Det er forbudt å høste tare i feltene 4C, 9C, 14C, 58C, 63C, 68C, 73C, 78C og 83C i perioden 1. oktober 2018 til og med 30. september 2019.

 § 2 tredje ledd (nytt) skal lyde:

 I felt 29C øst for 08° 27΄ Ø er det forbudt å høste tare før 1. mai 2019.

  II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

-------------

Forskrift om regulering av høsting av tare i Sør-Trøndelag

Fiskeridirektoratet har den 30. september 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande ressursar §§ 16 og 36 og kgl. res. 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Forbud

 Det er forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i Sør-Trøndelag.

§ 2 Åpne felt

Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen makanisk redskap i de tidsrom og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift av 13. juli 1995 om høsting av tang og tare; innenfor følgende områder:

 Felt

 Fra dato

 Til dato

 D

 1. oktober 2014

 30. september 2015

 E

 1. oktober 2015

 30. september 2016

 A

 1. oktober 2016

 30. september 2017

 B

 1. oktober 2017

 30. september 2018

 C

 1. oktober 2018

 30. september 2019

 D

 1. oktober 2019

 30. september 2020

I feltene 5A, 10A, 15A og 20A er det forbudt å høste tare før 1. mai 2017. Det er forbudt å høste tare i feltene 59A, 64A, 69A, 74A og 79A i perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Det er forbudt å høste tare i feltene 4C, 9C, 14C, 58C, 63C, 68C, 73C, 78C og 83C i perioden 1. oktober 2018 til og med 30. september 2019.

I felt 29C øst for 08° 27΄ Ø er det forbudt å høste tare før 1. mai 2019.

§ 3 Feltgrenser

 Sør-Trøndelag er inndelt i 116 felt med bredde = 1 nautisk mil der grensen mellom feltene følger hvert breddeminutt, jfr. vedlagte kartblader.

Feltenes østlige avgrensning følger en linje trukket gjennom punktene:

 1. N63° 25.00', Ø008° 16.36' (grenser til Møre og Romsdal).
 2. N63° 25.00', Ø008° 20.70'
 3. N63° 30.00', Ø008° 18.15'
 4. N63° 35.65', Ø008° 30.30'
 5. N63° 39.47', Ø008° 46.70'
 6. N63° 38.00', Ø009° 01.00'
 7. N63° 38.00', Ø009° 19.40'
 8. N63° 43.60', Ø009° 31.95'
 9. N63° 48.65', Ø009° 22.60'
 10. N63° 49.20', Ø009° 36.55'
 11. N63° 53.75', Ø009° 46.70'
 12. N63° 57.80', Ø009° 54.10'
 13. N64° 02.00', Ø009° 49.20'
 14. N64° 02.84', Ø009° 55.55'
 15. N64° 06.40', Ø010° 04.30'
 16. N64° 17.82', Ø010° 25.25'
 17. N64° 22.00', Ø010° 24.53`
 18. N64° 23.75', Ø010° 28.85
 19. Grenser mot Nord-Trøndelag ved Ø010° 30.70'

Delelinje mellom vest- og østfeltene på Froan går gjennom følgende punkter:

 1. N63° 37.85', Ø008° 40.00' (på linjen til østlige avgrensning).
 2. N63° 52.00', Ø008° 40.00'
 3. N63° 52.41', Ø008° 45.06'
 4. N63° 53.58', Ø008° 51.28'
 5. N63° 54.42', Ø008° 52.71'
 6. N65° 55.80', Ø008° 53.30'
 7. N63° 59.35', Ø009° 01.00'
 8. N63° 58.00', Ø009° 01.40'
 9. N64° 03.22', Ø009° 10.85'
 10. N64° 02.53', Ø009° 13.66'
 11. N64° 06.72', Ø009° 25.08'
 12. N64° 09.00', Ø009° 22.17'

§ 4 Stengte områder

Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap der verneforskrifter setter forbud mot tarehøsting.

§ 5 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

§ 6 straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64.

§ 7 Ikrafttredelse m.v.

 Denne forskriften trer i kraft 1. oktober 2014, og gjelder til og med 30. september 2019. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 6. april 2009 om regulering av høsting av tare i Sør-Trøndelag.

NWA/EW

Vedlegg: