Skjul søk

J-168-2018: Forskrift om regulering av høsting av tare i Nord-Trøndelag

Erstatter: J-189-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.09.2018

Gyldig til: 30.09.2019

Publisert: 21.09.2018

Forskrift om endring av forskrift om regulering av høsting av tare i Nord-Trøndelag

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. september 2018 med hjemmel i forskrift 5. juni 2015 om regulering av høsting av tare i Nord-Trøndelag.

 I

 I forskrift 5. juni 2015 nr. 594 om regulering av høsting av tare, Nord-Trøndelag gjøres følgende endringer:

 § 2 andre ledd (endret) skal lyde:

 Det er forbudt å høste tare i samtlige felt fra og med 1. januar til og med 30. april. Det er forbudt å høste tare i felt 58C i perioden 1. oktober 2018 til og med 30. september 2019.

 § 2 tredje ledd (endret) skal lyde:

 I feltene 6A, 11A og 31A er det forbudt å høste tare før 1. mai 2017. I feltene 13C, 18C og 33C er det forbudt å høste tare før 1. mai 2019.

 II

 Forskriften trer i kraft straks.

 Forskriften lyder etter dette:

-----------

 Forskrift om regulering av høsting av tare i Nord-Trøndelag

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 5. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 36 og kgl. res. 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5.

§ 1 Forbud

Det er forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i Nord-Trøndelag.

§ 2 Åpne felt

Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen makanisk redskap i de tidsrom og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift av 13. juli 1995 om høsting av tang og tare; innenfor følgende områder:

Felt

Fra dato

Til dato

D

 5. juni 2015

30. september 2015

E

1. oktober 2015

30. september 2016

A

1. oktober 2016

30. september 2017

B

1. oktober 2017

30. september 2018

C

1. oktober 2018

30. september 2019

D

1. oktober 2019

30. september 2020

 Det er forbudt å høste tare i samtlige felt fra og med 1. januar til og med 30.april. Det er forbudt å høste tare i felt 58C i perioden 1. oktober 2018 til og med 30. september 2019.

 I feltene 6A, 11A og 31A er det forbudt å høste tare før 1. mai 2017. I feltene 13C, 18C og 33C er det forbudt å høste tare før 1. mai 2019.

 § 3 Feltgrenser

Nord-Trøndelag er inndelt i 58 felt med bredde på 1 nautisk mil der grensen mellom feltene avgrenses på hvert hele breddeminutt, jfr. vedlagte kartblader.

§ 4 Stengte områder

Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap der verneforskrifter setter forbud mot tarehøsting.

Det er også forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap fra og med felt 20E til og med felt 26A.

§ 5 Referanseområder

Det er opprettet referanseområder i følgende områder:

-          Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredningsområde, feltene 30E – 35E.

-          Kvaløy og Raudøy naturreservat og dyrelivsfredningsområde, feltene 34D – 37B.

Det er dessuten opprettet referanseområder innenfor følgende områder avgrenset med rette linjer mellom angitte koordinater:

Område 1 (i høstefelt 3C)

 1. N 64° 28,20`                 Ø 010° 30,20`
 2. N 64° 28,20`                 Ø 010° 28,70`
 3. N 64° 28,80`                 Ø 010° 28,70`
 4. N 64° 28,80`                 Ø 010° 30,20`

Område 2 (i høstefelt 3C)

 1. N 64° 28,50`                 Ø 010° 37,50`
 2. N 64° 28,50`                 Ø 010° 36,50`
 3. N 64° 28,90`                 Ø 010° 36,50`
 4. N 64° 28,90`                 Ø 010° 37,50`

Område 3 (i høstefelt 18C og 19D)

 1. N 64° 43,50`                 Ø 010° 43,50`
 2. N 64° 43,50`                 Ø 010° 46,00`
 3. N 64° 44,50`                 Ø 010° 46,00`
 4. N 64° 44,50`                 Ø 010° 43,50`

Område 4 (i høstefelt 29D)

 1. N 64° 54,00`                 Ø 010° 32,10`
 2. N 64° 54,00`                 Ø 010° 33,50`
 3. N 64° 54,35`                 Ø 010° 33,50`
 4. N 64° 54,35`                 Ø 010° 32,10`

Område 5 (i høstefelt 32B og 33C)

 1. N 64° 57,40`                 Ø 010° 41,70`
 2. N 64° 57,40`                 Ø 010° 44,20`
 3. N 64° 58,20`                 Ø 010° 44,20`
 4. N 64° 58,20`                 Ø 010° 41,90`

Område 6 (i høstefelt 42B og 43C)

 1. N 65° 07,75`                 Ø 011° 29,50`
 2. N 65° 07,75`                 Ø 011° 31,80`
 3. N 65° 08,75`                 Ø 011° 31,80`
 4. N 65° 08,75`                 Ø 011° 29,50`

Det er ikke tillatt å høste tare i referanseområdene uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve grensene for referanseområdene.

§ 6 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

§ 7 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64.

§ 8 Ikrafttredelse m.v.

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 30. september 2019.

NWA/EW

Vedlegg: