Skjul søk

J-166-2018: Forskrift om stopp i fangst av vågehval i 2018

Erstatter: J-154-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.09.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 20.09.2018

Forskrift om stopp i fangst av vågehval i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. september 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 og forskrift 4. april 2018 nr. 528 om regulering av fangst av vågehval i 2018 § 3 annet ledd.

 § 1 Stopp i fangsten

Fangst av vågehval stoppes med virkning fra og med 20. september 2018.

§ 2 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2018.

HY/EW