Skjul søk

J-166-2017: Forskrift om regulering av høsting av tare i Møre og Romsdal fylke

Erstatter: J-110-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.09.2017

Gyldig til: 30.09.2019

Publisert: 25.09.2017

Forskrift om endring av forskrift om regulering av høsting av tare i Møre og Romsdal fylke

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 25. september 2017 med hjemmel i forskrift 30. september 2014 om regulering av høsting av tare i Møre og Romsdal fylke § 4.

 I

I forskrift 30. september 2014 om regulering av høsting av tare i Møre og Romsdal fylke gjøres følgende endringer:

§ 2 annet ledd (endret) skal lyde:

 I feltene 5B (Sande) og 12B (Sande) er det forbudt å høste tare før 1. mai 2018.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av høsting av tare i Møre og Romsdal fylke

Fiskeridirektoratet har den 30. september 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande ressursar §§ 16 og 36 og kgl. res. 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Forbud

 Det er forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i Møre og Romsdal fylke.

§ 2 Åpne felt

Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap i de tidsrom og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift av 13. juli 1995 om høsting av tang og tare, innenfor følgende områder:

 Felt

 Fra dato

 Til dato

 D

 1. oktober 2014

 30. september 2015

 E

 1. oktober 2015

 30. september 2016

 A

 1. oktober 2016

 30. september 2017

 B

 1. oktober 2017

 30. september 2018

 C

 1. oktober 2018

 30. september 2019

 D

 1. oktober 2019

 30. september 2020

I feltene 5B (Sande) og 12B (Sande) er det forbudt å høste tare før 1. mai 2018.

§ 3 Stengte områder

 Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i områder der verneforskrifter setter forbud mot tarehøsting.

§ 4 Referanseområder

Det er opprettet referanseområder i følgende områder:

a) Giske
Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
Euref89/WGS84

62º 33.300’ N 5º 56.900’ Ø
62º 33.300’ N 5º 57.400’ Ø
62º 33.000’ N 5º 57.399’ Ø
62º 33.000’ N 5º 56.900’ Ø
62º 33.300’ N 5º 56.900’ Ø

b) Runde
Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
Euref89/WGS84

62º 24.650’ N 5º 35.051’ Ø
62º 23.995’ N 5º 34.190’ Ø
62º 25.630’ N 5º 32.407’ Ø
62º 26.381’ N 5º 36.169’ Ø
62º 24.394’ N 5º 39.488’ Ø
62º 24.141’ N 5º 38.722’ Ø
62º 24.102’ N 5º 38.458’ Ø
62º 24.243’ N 5º 37.510’ Ø
62º 24.663’ N 5º 36.848’ Ø

c) Sande
Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
Euref89/WGS84

62º 17.030’ N 5º 31.500 Ø
62º 17,500’ N 5º 31.100 Ø
62º 17,700’ N 5º 28.700 Ø
62º 17,320’ N 5º 25.600 Ø
62º 16,950’ N 5º 26.400 Ø
62º 16,820’ N 5º 28.450 Ø

d) Atlanterhavsparken
Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
Euref89/WGS84

62º 28.330’ N 6º 5.000’ Ø
62º 27.810’ N 6º 4.350’ Ø – Bøye Skarvøyflua
62º 27.278’ N 6º 5.324’ Ø – Sonegrense
62º 27.353’ N 6º 5.493’ Ø
62º 28.015’ N 6º 5.851’ Ø

e) Kvamme
Referanseområdet vil ha følgjande avgrensing - kartreferansar oppgitt i
Euref89/WGS84

62º 12.502’ N 5º 21.035’ Ø – Basteneset
62º 12.158’ N 5º 21.376’ Ø – Kvamsbåen
62º 12.043’ N 5º 21.770’ Ø – Agnskjeret
62º 12.166’ N 5º 22.245’ Ø – Kvamme småbåthamn
62º 12.182’ N 5º 22.183’ Ø
62º 12.267’ N 5º 22.207’ Ø
62º 12.518’ N 5º 22.242’ Ø

Det er ikke tillatt å høste tare i referanseområdene uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve grensene for referanseområdene.

§ 5 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

§ 6 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64.

§ 7 Ikrafttredelse m.v.

 Denne forskriften trer i kraft 1. oktober 2014 og gjelder til og med 30. september 2019. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 6. april 2009 om regulering av høsting av tare i Møre og Romsdal fylke.

TH/EW

Vedlegg: