Skjul søk

J-150-2017: Forskrift om adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon

Erstatter: J-146-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.09.2017

Publisert: 05.09.2017

Forskrift om endring a forskrift om adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1. september 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 5, 58 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 28 og § 29, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14 og forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) kap. IX.

 I

 I forskrift 25. juli 2016 nr. 943 om adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon gjøres følgende endringer:

 Hjemmelshenvisningen (endret) skal lyde:

 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 25. juli 2016 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20, § 28 og § 29.

 § 2 a (ny) skal lyde:

 § 2 a. Overtredelsesgebyr

 Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til deltakerloven § 28 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

 II

Forskriften trer i kraft straks.

    Forskriften lyder etter dette:

    ---------------

Forskrift om adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 25. juli 2016 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20, § 28 og § 29.

§ 1 Virkeområde

Denne forskrift gjelder norske fartøys adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon.

§ 2 Deltakelse

Det er forbudt å drive ervervsmessig fiske eller fangst med norsk fartøy i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon.

Unntatt fra forbudet i første ledd er fartøy som gjennom Fiskeridirektoratet får tillatelse til å fiske i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon på bakgrunn av avtale mellom Norge og denne staten, eller etter avtale mellom kyststaten og fartøyets eier som er godkjent av norske fiskerimyndigheter.

§ 2 a. Overtredelsesgebyr

 Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til deltakerloven § 28 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

§ 3 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes etter deltakerloven § 31.

§ 4 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

HHO/EW