Skjul søk

J-147-2017: Forskrift om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og fiskerisonen ved Jan Mayen

Erstatter: J-6-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.09.2017

Publisert: 05.09.2017

Forskrift om endring av forskrift om elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata ved utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og i fiskerisonen ved Jan Mayen

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1. september 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 5, 58 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 28 og § 29, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14 og forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) kap. IX.

I

I forskrift 31. august 2010 nr. 1231 om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og fiskerisonen ved Jan Mayen gjøres følgende endringer:

§ 16 oppheves.

 II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ---------------------

  Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og fiskerisonen ved Jan Mayen

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 31. august 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. delegeringsvedtak av 20. august 1993 nr. 813, lov av 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann § 8 og lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39 og 43.

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1 Saklig og stedlig virkeområde

 Forskriften gjelder for utenlandske fiske- og fangstfartøy som skal drive fiske og fangst i ervervsøyemed i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og fiskerisonen ved Jan Mayen, og som er pålagt rapportering av fangst- og aktivitetsdata. Ved omlasting og ved anløp til norsk havn med fangst om bord, kommer rapporteringsplikten i henholdsvis §§ 7 og 8 til anvendelse uavhengig av hvilket område fisken er fanget i.

 Med utenlandsk fartøy forstås et fartøy som ikke er norsk, jf. lov 24. juni 1994 nr 39 sjøfarten § 1. Med fiske- og fangstfartøy forstås ethvert fartøy som driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy.

§ 2 Utenlandske fiske- og fangstfartøy som er pålagt elektronisk rapportering

Fiske og fangstfartøy på eller over 12 meter største lengde som fører flagg fra medlemsstater i Den Europeiske Union (EU) er pålagt elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata i henhold til denne forskrift fra og med 1. oktober 2015..

Fiske og fangstfartøy på eller over 15meter største lengde som fører islandsk flagg er pålagt elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata i henhold til denne forskrift fra og med 1. januar 2014.

Fiske- og fangstfartøy som fører færøysk flagg er pålagt elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata i henhold til forskriften fra og med 10. januar 2017.

§ 3 Unntaksbestemmelse

Fartøy med fisketillatelse som er omfattet av denne forskrift er unntatt fra rapporteringsforpliktelsene angitt i forskrift av 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst m.v. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn §§ 8 og 9, og i forskrift av 21. desember 1999 om utlendingers fiske og fangst m.v. i fiskerisonen ved Jan Mayen §§ 8 og 9.

Kapittel II. Elektronisk rapportering

§ 4 Elektronisk rapportering

Fartøy omfattet av denne forskrift skal sende meldingene angitt i §§ 5 til 11 elektronisk til Fiskeridirektoratet via flaggstatens kontrollsenter (FMC). Meldingene skal være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet.

Ansvarshavende om bord på fartøy omfattet av denne forskrift skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket i norske farvann påbegynnes, herunder at Fiskeridirektoratet kan motta de elektroniske meldingene og at fartøyet får returmeldingen som angir meldingsstatus fra Fiskeridirektoratet.

§ 5 Melding om fiskestart

Fartøy som nevnt i § 2 og som er gitt tillatelse til å fiske i norske farvann, skal tidligst 12 timer og senest 1 time før første innseiling i norske farvann sende melding om fiskestart (COE). Fartøy som er gitt tillatelse til å fiske i Norges økonomiske sone nord for 62°N skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i sonen påbegynnes sende melding om fiskestart (COE). Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart (COE) hver gang det går inn i sonen. Denne meldingen skal ikke sendes når fartøyet kommer fra norsk havn.

Fartøyet kan ikke påbegynne fiske i Norges økonomiske sone eller fiskerisonen ved Jan Mayen før melding om fiskestart (COE) er godkjent (ACK) av Fiskeridirektoratet i henhold til § 12 i denne forskrift.

Fartøy som midlertidig forlater sonen nord for 62°N for en periode på mindre enn 24 timer, skal sende vanlig melding om avslutning av fiske (COX). Ved gjenopptakelse av fiske i sonen skal fartøyet sende ny melding om fiskestart (COE), men kan påbegynne fisket uten hensyn til tidsfristen angitt i første ledd.

Fartøy som kommer fra fiskevernsonen ved Svalbard etter å ha drevet fiske der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at melding om fiskestart (COE) er sendt.

Melding om fiskestart skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement

Kode

Påkrevd/
Valgfritt

Forklaring

Meldingstype

TM

P

COE, melding om fiskestart

Meldingsnummer

RN

P

Serienummer for meldingen i inneværende år

Sekvensnummer

SQ

V

Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer

Skipper

MA

P

Skippers navn

Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

Kvantum om bord

OB

P

Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.

Posisjon bredde

XT

PD

Posisjon bredde ved sending av rapport
N/SGGDD (WGS-84)
PD: Påkrevd dersom fartøyet fører islandsk flagg

Posisjon lengde

XG

PD

Posisjon lengde ved sending av rapport
E/WGGGDD (WGS-84)
PD: Påkrevd dersom fartøyet fører islandsk flagg

Dato

PD

P

Antatt dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

PT

 

Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)

Posisjon bredde

LT

P

Antatt posisjon bredde for fiskestart
N/SGGDD (WGS-84)

Posisjon lengde

LG

P

Antatt posisjon lengde for fiskestart
E/WGGGDD (WGS-84)

Målart

DS

P

Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en

Fangstområde

RA

PDV

ICES område der fisket skal starte
PD: Påkrevd dersom fartøyet fører flagg fra medlemsstater i Den Europeiske Union (EU)
V: Valgfritt for fartøy som fører islandsk eller færøysk flagg

§ 6 Melding om fangst

Fartøy som nevnt i § 2 skal sende melding om fangst (DCA) etter at melding om fiskestart (COE) eller melding om havneavgang (DEP) er sendt. Meldingen skal sendes minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal Time). Meldingen skal angi fangst tatt i tidsrommet 00.00 - 23.59 UTC. Dersom ytterligere fiskeoperasjoner blir avsluttet før klokken 23.59 UTC, men etter at melding om fangst (DCA) er sendt, skal det sendes ny melding om fangst (DCA) hvor disse fiskeoperasjonene angis før klokken 23.59 UTC.

Melding om fangst (DCA) skal sendes uavhengig av om fartøyet har fisket siden forrige melding. Etter at fisket er avsluttet, og melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om havneanløp (POR) er sendt, opphører plikten til å sende melding om fangst (DCA). Det er ikke tillatt å drive fiske og fangst etter at melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om havneanløp (POR) er sendt.

Melding om fangst (DCA) skal også sendes:

  

 a)

 ved inspeksjon på sjø, og

  

 b)

 samme dag og før melding om havneanløp (POR), melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om fremstilling for kontroll (CON) er sendt.

Opplysninger angitt i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen. Garn- og linefartøy kan angi opplysninger angitt i blokk B per døgn.

Melding om fangst (DCA) skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:

 Blokk A Dataelement

 Kode

 Påkrevd/
Valgfritt

 Forklaring

 Meldingstype

 TM

 P

DCA, melding om fangst

 Meldingsnummer

 RN

 P

Serienummer for meldingen inneværende år

 Sekvensnummer

 SQ

 V

Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

 Radiokallesignal

 RC

 P

Fartøyets radiokallesignal

 Skipper

 MA

 P

Skippers navn

 Meldingsdato

 DA

 P

Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

 Meldingstid

 TI

 P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

 Fiskeriaktivitet

 AC

 P

Fartøyets hovedaktivitet, for eksempel FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder), REL = omlokalisering av fangst, se vedlegg 4.
Dersom dataelementet er angitt som ANC, DRI, STE, GUD, HAU, PRO, INW, SEF eller SET er Blokk B ikke påkrevd. Dersom fartøyet har påbegynt, men ikke avsluttet en fiskeoperasjon før klokken 23.59 UTC er Blokk B ikke påkrevd.

 Partner fartøy

 PA

 PD

Radiokallesignalet til partner fartøyet.
PD: påkrevd dersom parttråling

Blokk B
Dataelement

 Kode

Påkrevd/
Valgfritt

Forklaring

 Dato

 BD

 P

Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC

 Tid

 BT

 P

Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC

 Start sone

 ZO

 P

Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3). Se vedlegg 2.

 Posisjon bredde

 LT

 P

Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

 Posisjon lengde

 LG

 P

Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon
+/- DDD.ddd (WGS-84)

 Redskap

 GE

 P

FAO redskapskode

 Redskapsspesifikasjon

 GS

 PD

1 = enkeltrål,
2 = dobbeltrål,
3 = trippeltrål.
4 = mer enn tre tråler
PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål.

 Maskevidde

 ME

 PD

Minste maskevidde på redskap i millimeter (mm).
PD: Påkrevd dersom det fiskes med trål, snurrevad eller garn og fartøyet fører flagg fra medlemsstater i Den Europeiske Union (EU)

 Redskapsproblemer

 GP

 PD

1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,
4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap, 6 = annet
PD: påkrevd dersom det oppstår redskapsproblemer

 Posisjon bredde

 XT

 P

Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

 Posisjon lengde

 XG

 P

Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)

 Varighet

 DU

 P

Varighet for fiskeoperasjonen i minutter

 Pumpet fra

 TF

 PD

Radiokallesignalet på fartøyet det pumpes fangst fra.
PD: Påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL eller dersom det pumpes fangst fra et annet fartøy.

 Innsats

 FO

 PD

Antall krok eller totallengde garn (meter) samlet per døgn.
PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med line eller garn.

 Fangstspesifikasjon

 SS

 PD

NOR01 = Norsk vårgytende sild.
NOR02 = Nordsjøsild.
PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).

 Fangst

 CA

 PD

Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.
PD: påkrevd dersom fangst

§ 7 Melding om omlasting

Fartøy som nevnt i § 2 som skal avgi fangst, skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes, sende melding om omlasting.

Fartøy som nevnt i § 2 som har mottatt fangst, skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet, sende melding om omlasting.

Det er ikke tillatt å foreta omlasting til andre fartøy enn fartøy som har fisketillatelse i henhold til forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 4 og som er fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

Melding om omlasting skal inneholde følgende opplysninger:

 Dataelement

 Kode

Påkrevd/
Valgfritt

Forklaring

 Meldingstype

 TM

 P

TRA, melding om omlasting

 Meldingsnummer

 RN

 P

Serienummer for meldingen i inneværende år

 Sekvensnummer

 SQ

 V

Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

 Radiokallesignal

 RC

 P

Fartøyets radiokallesignal

 Fartøynavn

 NA

 V

Fartøyets navn

 Registreringsmerke

 XR

 V

Fartøyets registreringsnummer

 Skipper

 MA

 P

Skippers navn

 Meldingsdato

 DA

 P

Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

 Meldingstid

 TI

 P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

 Posisjon bredde

 LT

 PDV

Antatt posisjon bredde for omlasting
N/SGGDD (WGS-84)
PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.
V: Valgfritt for mottakende fartøy.

 Posisjon lengde

 LG

 PDV

Antatt posisjon lengde for omlasting
E/WGGGDD (WGS-84)
PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.
V: Valgfritt for mottakende fartøy.

 Kvantum om bord

 OB

 PD

Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

 Kvantum som skal overføres

 KG

 P

Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

 Overført fra

 TF

 PD

Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra.
PD: påkrevd dersom fartøyet mottar fangst.

 Overført til

 TT

 PD

Radiokallesignal på fartøyet det overføres til.
PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

 Dato

 PD

 PDV

Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD).
PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.
V: Valgfritt for mottakende fartøy.

 Tid

 PT

 PDV

Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM).
PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.
V: Valgfritt for mottakende fartøy.

 Havn

 PO

 PD

Internasjonal kode for havnen hvor omlasting foregår, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)
PD: Påkrevd for avgivende fartøy dersom omlasting skjer i havn.

§ 8 Melding om havneanløp

Fartøy som nevnt i § 2, skal uavhengig av om det landes fangst, sende melding om havneanløp senest 2 timer før anløp til norsk havn.

Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal uavhengig av hvor omlastingen ble foretatt sende melding om havneanløp (POR) senest 24 timer før landing i norsk havn.

Melding om havneanløp skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

 Kode

Påkrevd/
Valgfritt

Forklaring

  

  

  

  

 Meldingstype

 TM

 P

POR, melding om havneanløp

 Meldingsnummer

 RN

 P

Serienummer for meldingen i inneværende år

 Sekvensnummer

 SQ

 V

Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker.

 Radiokallesignal

 RC

 P

Fartøyets radiokallesignal

 Fartøynavn

 NA

 V

Fartøyets navn

 Registreringsmerke

 XR

 V

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

 Skipper

 MA

 P

Skippers navn

 Meldingsdato

 DA

 P

Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

 Meldingstid

 TI

 P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

 Anløpshavn

 PO

 P

Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

 Landingsanlegg

 LS

 PD

Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer).
PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

 Dato

 PD

 P

Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

 Tid

 PT

 P

Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)

 Kvantum som skal landes

 KG

 PD

Kvantum som skal landes fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

 Kvantum om bord

 OB

 P

Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

§ 9 Melding om havneavgang

Fartøy som nevnt i § 2, skal sende melding om havneavgang senest 2 timer etter havneavgang, men før fisket starter. Meldingen skal sendes uavhengig om fartøyet har landet fangst eller ikke.

Melding om havneavgang skal inneholde følgende opplysninger:

 Dataelement

 Kode

Påkrevd/
Valgfritt

Forklaring

 Meldingstype

 TM

 P

DEP, melding om havneavgang

 Meldingsnummer

 RN

 P

Serienummer for meldingen inneværende år

 Sekvensnummer

 SQ

 V

Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

 Radiokallesignal

 RC

 P

Fartøyets radiokallesignal

 Fartøynavn

 NA

 V

Fartøyets navn

 Registreringsmerke

 XR

 V

Fartøyets registreringsnummer

 Skipper

 MA

 P

Skippers navn

 Meldingsdato

 DA

 P

Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

 Meldingstid

 TI

 P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

 Kanselleringskode

 RE

 V

Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 1

 Avgangshavn

 PO

 P

Internasjonal kode for havnen som forlates
ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

 Dato avgang havn

 ZD

 P

Dato for avgang havn (ÅÅÅÅMMDD) (UTC)

 Tid avgang havn

 ZT

 P

Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM)

 Kvantum om bord

 OB

 P

Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.

 Fiskeriaktivitet

 AC

 P

Forventet aktivitet, for eksempel FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder), se vedlegg 4

§ 10 Melding om avslutning av fiske

Når fisket er avsluttet skal fartøy som nevnt i § 2 sende melding om avslutning av fiske. Denne meldingen skal sendes senest før utseiling av Norges økonomiske sone eller fiskerisonen ved Jan Mayen. Dersom fartøyet skal fremstilles for kontroll skal melding om avslutning av fiske sendes senest før ankomst kontrollpunktet eller -området, eller før fartøyet fremstilles for kontroll. Denne meldingen skal ikke sendes når fartøyet går inn i territorialfarvannet.

Fartøy som driver konsumfiske med trål i Norges økonomiske sone sør for 62°N med minste maskevidde 120 mm, skal sende melding om avslutning av fisket senest 1 time før grensepassering

Melding om avslutning av fiske skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement

Kode

Påkrevd/
Valgfritt

Forklaring

Meldingstype

TM

P

COX, melding om avslutning av fiske

Meldingsnummer

RN

P

Serienummer for meldingen inneværende år

Sekvensnummer

SQ

V

Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

Radiokallesignal

RC

P

Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn

NA

V

Fartøyets navn

Registreringsmerke

XR

V

Fartøyets registreringsnummer

Skipper

MA

P

Skippers navn

Meldingsdato

DA

P

Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid

TI

P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

Anløpshavn

PO

V

Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)
V: Valgfritt.

Kvantum om bord

OB

PD

Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.
PD: Påkrevd dersom fartøyet fører islandsk eller færøysk flagg.

 § 11 Melding om fremstilling for kontroll

Ved avslutning av fiske i sonen nord for 62°N, skal fartøyet melde seg for kontroll ved ett av flere fastsatte kontrollpunkter. Fartøy som er lisensiert for fiske etter sild sør for 62° N og makrell i Norges økonomiske sone, skal ved avslutning av fiske i sonene melde seg til kontroll i ett av flere kontrollområder. Fartøy som skal lande fangst i norsk havn etter å ha fisket i Norges økonomiske sone skal ikke sende melding om fremstilling for kontroll (CON).

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om kontrollpunktenes og kontrollområdenes plassering og om rapporteringsplikten, herunder tidsfrister for når melding om fremstilling for kontroll skal sendes.

Melding om kontroll skal inneholde følgende opplysninger:

 Dataelement

 Kode

Påkrevd/
Valgfritt

Forklaring

 Meldingstype

 TM

 P

CON, melding om fremstilling for kontroll

 Meldingsnummer

 RN

 P

Serienummer for meldingen inneværende år

 Sekvensnummer

 SQ

 V

Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

 Radiokallesignal

 RC

 P

Fartøyets radiokallesignal

 Fartøynavn

 NA

 V

Fartøyets navn

 Registreringsmerke

 XR

 V

Fartøyets registreringsnummer

 Skipper

 MA

 P

Skippers navn

 Meldingsdato

 DA

 P

Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

 Meldingstid

 TI

 P

Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

Kontrollpunkt/
kontrollområde

 

 CP

 P

Angivelse av kontrollpunkt eller kontrollområde. Se vedlegg 5, jf forskrift 19. juli 2005 nr 1834 om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone.

 Posisjon lengde

 LT

 PD

Antatt posisjon lengde på grensen til kontrollområdet
(NDDMM)
PD: påkrevd dersom fartøyet skal melde seg for kontroll i et kontrollområde

 Posisjon bredde

 LG

 PD

Antatt posisjon bredde på grensen til kontrollområdet (E/WDDMM)
PD: påkrevd dersom fartøyet skal melde seg for kontroll i et kontrollområde

 Dato

 PD

 P

Dato for ankomst kontrollpunktet eller
kontrollområdet i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

 Tid

 PT

 P

Tidspunkt for ankomst kontrollpunktet eller kontrollområdet i UTC (TTMM)

Kapittel III. Returmelding

§ 12 Returmelding

Elektroniske meldinger sendt i henhold til denne forskrift til Fiskeridirektoratet vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjonen RET. Dersom meldingen er mottatt uten feil vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK (godkjent). Dersom meldingen er mottatt med feil vil returmeldingen angi meldingsstatus NAK (ikke godkjent). Dersom den elektroniske meldingen ikke bekreftes med returmelding eller returmeldingen angir meldingsstatus NAK (ikke godkjent) må fartøyet sende meldingen på nytt til Fiskeridirektoratet via flaggstatens kontrollsenter. Den elektroniske meldingen anses ikke som mottatt av Fiskeridirektoratet før meldingen er bekreftet mottatt av Fiskeridirektoratet med returmelding som angir meldingsstatus ACK (godkjent).

Dersom returmeldingen angir meldingsstatus ACK innebærer dette en bekreftelse på at meldingen er mottatt av Fiskeridirektoratet, og at format og obligatoriske felt i meldingen er kontrollert og godkjent. Meldingsstatus ACK betyr ikke at meldingen for øvrig er kontrollert i forhold til om den er i samsvar med regelverket og de faktiske forhold.

Returmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

 Dataelement:

 Kode:

Påkrevd/
Valgfritt

Forklaring:

 Meldingstype

 TM

 P

RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet

 Mottaksland

 AD

 P

Mottaksland (ISO alfa-3 landkode)

 Meldingsnummer

 RN

 P

Nummeret på den kvitterte meldingen

 Avsender

 FR

 P

NOR for norsk kontrollsenter (FMC)

 Mottaker

 RC

 P

Fartøyets radiokallesignal

 Meldingsstatus

 RS

 P

ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent

 Returnert feilmelding

 RE

 P

Feilmeldingsnummer:
Se vedlegg 1

Opprinnelig
meldingsnummer

 RX

 PD

Opprinnelig meldingsnummer kopiert fra mottatt melding.
PD: Påkrevd dersom opprinnelig meldingsnummer er gitt i mottatt melding fra fartøyet.

 Meldingsdato

 DA

 P

Dato RET meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

 Meldingstid

 TI

 P

Tidspunkt når RET meldingen er sendt i UTC (TTMM)

 Sekvensnummer

 SQ

 PD

Sekvensnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et sekvensnummer.
PD: Påkrevd dersom sekvensnummer er gitt i meldingen fra fartøyet

Meldingens
versjonsnummer

 MV

 V

Heltall som viser versjonsnummer hentet fra kvittert
melding dersom denne inneholder et versjonsnummer

 Fritekst

 MS

 V

Valgfri fri tekst

Kapittel IV. Korreksjon, kansellering og tekniske feil

§ 13 Adgang til å korrigere og kansellere meldinger

Melding om havneanløp (POR), melding om omlasting (TRA) og melding om fangst (DCA) kan korrigeres. Melding om fangst (DCA) kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter at slik melding er sendt eller inntil melding om havneanløp (POR) eller melding om avslutning av fiske (COX) er sendt.

Dataelementet kvantum om bord (OB) i melding om fiskestart (COE) skal korrigeres dersom fartøyet har drevet fiske etter at COE er sendt, men før fartøyet går inn i norske farvann.

Melding om fiskestart (COE), melding om havneanløp (POR), melding om havneavgang (DEP), melding om omlasting (TRA), melding om avslutning av fiske (COX) og melding om kontroll (CON) kan kanselleres ved å sende ny melding med kanselleringskode. Dette innebærer at den tidligere innsendte meldingen nulles ut. Meldingen som inneholder kanselleringskoden må være lik meldingen som skal kanselleres og derav også ha samme RN som den meldingen som skal kanselleres. Ny melding må sendes i henhold til gjeldende regelverk med nytt RN.

§ 14 Krav til utbedring av feil

Dersom det har oppstått feil ved fartøyets elektroniske rapporteringsutstyr slik at kravene i denne forskrift ikke kan oppfylles kan ikke fartøyet starte fisket på nytt i norsk farvann uten rapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene i denne forskrift.

Kapittel IV. Reguleringsfullmakt, overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

§ 15 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere rapporteringsbestemmelser. Fiskeridirektoratet kan videre gi nærmere regler om gjennomføring av rapporteringspliktene, herunder regler om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften og regler om krav til utstyr.

§ 16 Opphevet

§ 17 Straff

 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften, straffes etter havressurslova §§ 62, 64 og 65, og lov 17. desember 1976 nr 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 18 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

IB/EW

Vedlegg 1

Feilkoder ved bruk av elektroniske meldinger

Oppdatert liste over feilkoder som brukes for å varsle, enten om at noe er feil eller om at avsender ønsker å kansellere eller korrigere en sendt melding finnes på www.fiskeridir.no.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedlegg 2

Forklaring til angivelse av soner (ZO)

Følgende områder/soner med tilhørende koder benyttes for dataelementet ZO:

           

Sone

Kode

Norges økonomiske sone

NOR

Fiskevernsonen ved Svalbard

XSV

Fiskerisonen ved Jan Mayen

XJM

Skagerrak

XSK

EU-sonen

XEU

Russisk sone

RUS

Færøysk sone

FRO

Grønlandsk sone

GRL

Islandsk sone

ISL

NEAFC-område

XNE

NAFO-området

XNW

CCAMLR-området

XCA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedlegg 3

Oversikt over artskoder benyttet i dataelementet SS i DCA meldingen:

 Artskode

 Norsk artskode

 Engelsk navn

 Latinsk navn

NOR01

 061101

Norwegian spring spawning (Atlantic scandio) herring

 Clupea harengus

 NOR02

 061104

North Sea herring

 Clupea harengus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vedlegg 4

Fiskeriaktivitet (AC)

Fartøyets hovedfiskeriaktivitet

 Kode

 Definisjon

 Forklaring

 FIS

 Fiske

 FIS skal alltid angis som fartøyets hovedaktivitet dersom det er gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.

 REL

 Fangst relokalisering (overføring av fangst)

 REL skal anvendes av det fartøy som pumper om bord fangst fra sjøen fisket av et annet fartøy. Det skal sendes en egen DCA melding dersom det er pumpet fra et annet fartøys redskap.

 SCR

 Vitenskapelig forskning

 SCR skal anvendes av fartøy som driver vitenskapelig forskning innenfor døgnet det rapporteres for.

 STE

 Stimer

 STE skal anvendes dersom fartøyet ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.

 TRX

 Omlasting

 TRX skal anvendes av fartøy som tar del i omlasting innenfor døgnet det rapporteres for, og som for øvrig ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor dette døgnet.

 SET

 Setting av redskap

 SET skal anvendes av fartøy som fisker med garn eller line i Norges økonomiske sone og territorialfarvann, og som kun skal sette redskap innenfor døgnet det rapporteres for.

 ANC

 Ankring

 ANC kan anvendes når fartøyet ligger forankret i sjø.

 DRI

 Driving

 DRI kan anvendes når fartøyet driver.

 GUD

 Vaktskip

 GUD kan anvendes dersom fartøyet opptrer som vaktskip.

 HAU

 Transport

 HAU kan anvendes når fartøyet er i transport.

 PRO

 Produksjon

 PRO kan anvendes når fartøyet produserer.

 INW

 Ingen aktivitet

 INW kan anvendes når det ikke er fiskeriaktivitet på grunn av værforhold

 SEF

 Leting etter fisk

 SEF kan anvendes når fartøyet leter etter fisk uten at redskapet er i vann.

 OTH

 Annet

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Vedlegg 5

Oversikt over norsk kontrollpunkt og kontrollområder (CP):

 

 Kontrollpunktets navn

 Kode

 ALPHA

 A

 BRAVO

 B

 CHARLIE

 C

 DELTA

 D

 ECHO

 E

 FOXTROT

 F

 GOLF

 G

 HOTEL

 H

 Kontrollområdets navn

 Kode

 Area 1

 1

 Area 2

 2

 Area 3

 3