Skjul søk

J-12-2019: Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2019

Erstatter: J-42-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.01.2019

Gyldig til: 31.12.2019

Publisert: 29.01.2019

Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2019

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 29. januar 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 47.

 § 1 Virkeområde

Forskriften gjelder fangst av sel i Vesterisen og Østisen.

Med Vesterisen forstås drivisområdene i fiskerisonen ved Jan Mayen og i havområdene ved Jan Mayen utenfor Grønlands økonomiske sone og sørvest av Svalbard, og i tilgrensende områder til Grønlands økonomiske sone og Islands økonomiske sone.

Med Østisen forstås områdene øst for 20°Ø i Russlands økonomiske sone.

§ 2 Forbud

Det er forbudt for norske fartøy å drive selfangst i 2019.

§ 3 Totalkvoter

Uten hensyn til forbudet i § 2 kan norske fartøy som har fått tillatelse til å fange sel, fange inntil 26 000 ett år og eldre grønlandssel i Vesterisen. Ved fangst av unger skal to unger tilsvare ett voksent dyr.

Uten hensyn til forbudet i § 2 kan norske fartøy som har fått tillatelse til fange sel, fange inntil 7000 grønlandssel i Østisen.

§ 4 Definisjoner

Med selunge forstås sel som er yngre enn ett år gammel. Dyr som er eldre anses som voksne. En unge av grønlandssel anses som diende før 10. april.

§ 5 Fangstforbud

Det er forbudt å drive fangst av diende unger av grønlandssel i Vesterisen og Østisen.

Det er forbudt å drive fangst av hunner i kastelegrene i Vesterisen og Østisen.

§ 6 Fangstperiode

Det er forbudt å drive fangst av grønlandssel i Vesterisen før 10. april. Fra 1. april er det likevel tillatt å drive fangst av ett år og eldre grønlandssel, forutsatt at fangsten foregår utenom kastelegrene.

All fangst skal være avsluttet 30. juni.

Det er forbudt å drive fangst av grønlandssel i Østisen før 20. mars. . Fangsten skal være avsluttet 1. juni.

§ 7 Rapportering

Uten hinder av forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 2 skal fartøy som deltar i selfangst føre papirdagbok.

Fangstdagboken skal umiddelbart etter avsluttet tur sendes Fiskeridirektoratet.

§ 8 Kontroll

Fartøy som får tillatelse til å delta i fangst skal ha inspektør om bord under hele fangsten.

Fartøy kan pålegges å ha observatør om bord under fangsten.

§ 9 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

§ 10 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 11 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2019.

HY/EW