Skjul søk

J-1-2018: Forskrift om adgang for elevbedrifter til å delta i fiske i skoleåret 2017/2018

Erstatter: J-196-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.01.2018

Gyldig til: 15.06.2018

Publisert: 04.01.2018

Forskrift om adgang for elevbedrifter til å delta i fiske i skoleåret 2017/2018

Innholdsfortegnelse:

 Nærings- og fiskeridepartementet har den 4. januar 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 16, 22, 23, 34, 37, 38, 39 og 59 fastsatt følgende forskrift:

 § 1. Formål

Denne forskrift regulerer adgang for elevbedrifter til å delta i de fiskerier som omfattes av deltakerforskriften.

§ 2. Elevbedriftordningen

Elevbedriftordningen gjelder for skoleelever i ungdomsskolen som i regi av skolen driver en elevbedrift. Bedriften, herunder navn på ansatte, som skal delta i elevbedriftordningen, må være registrert ved Fiskeridirektoratets regionkontor og ha fått tildelt deltakernummer.

Adgang til å delta i elevbedriftordningen etter første ledd gjelder ikke for manntallsførte fiskere.

Ansatte i elevbedriften må selv stå om bord og delta i utøvelsen av fisket.

§ 3. Tidspunkt for fiske

Elevbedriftordningen følger skoleåret.

§ 4. Fartøy

Når det i elevbedriftsordningen brukes ikke-merkeregistrert fartøy, gjelder forskrift 26. februar 2010 nr. 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til at det benyttes merkeregistrerte fartøy som er i ordinær drift.

§ 5. Redskapsbegrensning

Med mindre annet er fastsatt, kan fisket drives med følgende redskaper:

a)

Stang og håndsnøre, og

b)

en juksamaskin, og

c)

garn med samlet lengde på inntil 210 meter, og

d)

liner med inntil 300 angler, og

d)

inntil 20 teiner eller ruser.

Fra det enkelte fartøy kan det ikke fiskes med større antall redskap enn nevnt i første ledd. Når det fiskes med merkeregistrert fartøy, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å fiske med større redskapsmengde enn nevnt i § 4, men redskapsbegrensningen i § 4 skal fortsatt gjelde per person. 

 Merkeregistrerte fiskefartøy kan ikke nyttes til ordinær drift når fisket i elevbedriftsordningen pågår.

  § 6. Meldingsordning

Merkeregistrerte fartøy som har fått tillatelse etter § 5 annet ledd skal, for hver enkelt tur på feltet, varsle Fiskeridirektoratet på SMS ved oppstart av fisket og før ankomst for landing av fangst. Meldingen skal sendes til telefonnummer 1933 og inneholde elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

”elev” (kodeord som oppgis først i meldingen)
”på” eller ”av” (”på” ved start av fangst og ”av” før landing eller avslutning)
Registreringsnummer og navn på fartøy (b99m stortind)
Navn på elevbedrift
Dato og klokkeslett for start eller stopp av fiske (ddmm ttmm).

 Eksempel på melding ved start av fiske: ”elev på b99m stortind elevbedriftsnavn 3004 1645”. Eksempel på melding ved stopp av fiske: ”elev av b99m stortind elevbedriftsnavn 3004 2350”.

 § 7. Fangst

Elevbedriften kan ikke omsette fangst for mer enn 50 000 kroner.

Begrensninger i kvoteutnyttelse fastsatt i reguleringene av de fiskerier som omfattes av elevbedriftordningen gjelder ikke for fiske etter denne forskrift.                                        

Begrensninger for fangst av torsk og rognkjeks i forskrift 26. februar 2010 nr 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land gjelder også for fiske med merkeregistrerte fartøy. Kvantumsbegrensningene per fartøy gjelder likevel ikke innenfor beløpsgrensen i første ledd.

§ 8. Blåkveite

Det er ikke tillatt å ha mer enn inntil 5 % bifangst av blåkveite av fangsten ombord til enhver tid og av landet fangst.

§ 9. Levering av fangst

Det er forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy.

Fangst kan bare leveres til godkjent kjøper. Kjøper skal skrive ut landingsseddel/ sluttseddel i henhold til forskrift 6. mai 2014 om landings- og sluttseddel spesifisert på art straks etter levering. Seddelen skal undertegnes av kjøper og fisker før denne forlater mottaksstedet. I rubrikken for registreringsmerke påføres det nummer som er tildelt av Fiskeridirektoratet.

§ 10. Overtredelsesgebyr

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven

§ 11. Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 12. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 4. januar 20018 og gjelder til og med 15. juni 2018.

HØ/EW