Automatisert dokumentasjonssystem

Et automatisert dokumentasjonssystem vil kunne bidra til å imøtekomme ulike dokumentasjonskrav, samtidig som tilnærmingen vil kunne redusere manøvreringsrommet for aktører som ønsker å oppnå uberettiget økonomisk vinning gjennom bevisst feilrapportering.

Tilnærmingen vil også kunne bidra til økt kvalitet på data som innrapporteres. Resultatet vil gi sterkere tiltro til kvoteberegninger, et bedre grunnlag for bestandsestimater, samt økt tillit og tiltro mellom næringsaktører, myndigheter og samfunnet som sin helhet gjennom økt åpenhet.

Fiskerikontrollutvalget (NOU 2019: 21 Framtidens fiskerikontroll) pekte også på at et automatisert dokumentasjonssystem kan bidra til flere effektivitetsgevinster:

  • Automatisert innsamling av data ved selve ressursuttaket vil være et sterkt insentiv for å praktisere mer målrettet fiske i tillegg til å bevare og øke kvaliteten på fangsten. Videre vil det være til fordel for samfunnet dersom ressursene utnyttes bedre enn det som gjøres i dag.
  • Industrien vil få en lavere administrativ byrde i form av rapportering.
  • Systemet vil ha potensiale til å øke effektiviteten og verdiskapingen for industrien ved automasjon og innovativ bruk av egne og andres data. Nye løsninger vil kunne åpne for radikale forbedringer, blant annet via høyere effektivitet på høsting, bedre seleksjon og mer effektiv produksjon av fangsten.
  • Gevinst kan også oppnås gjennom økt konkurransedyktighet i høyt prisede markedssegmenter med særlig høye krav til dokumentasjon av etiske standarder og kvalitet.

Identifisering av relevant teknologi