Forankring av FangstID-programmet i næringen og bygging av kompetansenettverk

For at programmet skal bli en suksess er det essensielt at ideen om og behovet for en modernisering av ressursregistreringen forankres i næringen. Nøkkelen til suksess vil være å få til et godt samarbeid mellom fiskerinæringen, forvaltningen, leverandørindustrien og forskningsinstitusjoner for å oppnå fellesmål. Automatisering og digitalisering vil kunne gi en rekke positive ringvirkninger for involverte aktører i fiskerinæringen.

For fiskerinæringen vil automatisering og digitalisering av ressursregistreringen kunne gi en lavere administrativ byrde, både ved at fisker unngår manuell registrering og rapportering. Bygges overføring av data på «once-only-prinsippet» vil det si at all relevant informasjon automatisk kan distribueres til relevante myndigheter, og dermed ikke trengs å etterspørres ved flere anledninger.

Automatisert kvoteavregning i forbindelse med ressursuttaket vil kunne effektivisere håndtering av fisk gjennom verdikjeden, samt potensielt gi kortere tid ved kai ved landing av fangst. Et annet positivt aspekt er at et redusert handlingsrom for feilrapportering av fangst, og dermed underslag, vil gi likere konkurransevilkår for hele fiskeflåten.

Postive ringvirkninger i hele verdikjeden

Automatisert og digitalisert ressursregistrering vil også kunne gi ringvirkninger lenger nedstrøms i verdikjeden for fiskeprodukter. Det etterspørres stadig mer verifiserbar informasjon og muligheter for sporing av sjømat med hensyn på etisk og bærekraftig fiske, både av nasjonale og internasjonale markedssegmenter, samt konsumenter. Ved å ligge i førersetet med tanke på dokumentasjon av bærekraft gjennom en automatisert ressursregistrering, vil norsk sjømat stille seg i en unik posisjon med tanke på markedstilgang for høyt betalende markeder. Kreativ bruk av egne og andres data vil også potensielt kunne bidra til økt verdiskaping og markedsutvikling.

Bedre datagrunnlag

I et myndighetsperspektiv er det helt klare fordeler ved å jobbe mot en automatisert og digitalisert ressursregistrering. Muligheten for overføring av verifiserbar data i sann tid, samt at en uavhengig tredjepartsteknologi står for ressursregistreringen, vil gi et betydelig bedre datagrunnlag, samt redusere mulighetsrom og insentiv for bevisst og ubevisst feil- og underrapportering av fangst. Det vil videre øke muligheten for å kontrollere langt flere landinger enn det som er praksis i dag.

For forskningsmiljøer (Havforskningsinstituttet, ICES mv.) sin del vil modernisering av ressursregistreringen gi større mengder og høyere kvalitet på data som samles inn. Dette vil kunne bidra til et helhetlig bedre statistisk grunnlagt for kvoteberegninger, samt gi et bedre datagrunnlag for forskning og dermed potensielt en mer bærekraftig beskatning av viltlevende marine ressurser.