Finansieringsmuligheter for prosjekter tilknyttet FangstID-programmet

Det er mulig å søke finansiell støtte for gjennomføring av ulike prosjekter som kan sees relevant for prosjekter tilknyttet Fangst ID programmet.

I oversikten nedenfor er det samlet potensielle finansieringskilder. Ved hver finansieringskilde er det gitt en kort beskrivelse av finansieringskilden og målgrupper, samt tilgjengelige midler der denne informasjonen er tilgjengelig.

Fiskeridirektoratet vil kunne bidra med støttebrev og rådgiving under utarbeidelse av eventuelle søknader til de ulike finansieringskildene.

Oversikten vil oppdateres fortløpende når nye utlysninger blir tilgjengelig.

FHF

Det er per i dag ikke noen konkrete utlysninger som er øremerket for ressurskontroll. Derimot har FHF opplyst i sin handlingsplan at ressurskontroll og oppfølging av NOU 2019:21 er et viktig fokusområde. Midler vil trolig bli lyst ut i løpet av året.

Handlingsplan 2021 (fhf.no)

Regionalt forskingsfond

Kan støtte opp med inntil 50 % av prosjekters totale kostnad. Det finnes i dag 11 regionale forskingsfond, hvor regionen bestemmer hvilke typer prosjekter som skal prioriteres.

Prosjekter må forankres i bedrifter sin næringslivsaktivitet i regionen.  Et prosjekt støttet av et regionalt forskingsfond starte gjerne med et forprosjekt og deretter et hovedprosjekt med begrensede midler avhengig av type prosjekt. Typisk tildeles 200 000-350 000 for forprosjekt og 1 000 000-2 500 000 for hovedprosjekter. Midler tilgjengelig er øremerket for privat og offentlig sektor.

Utlysningsperioder varier fra region til region, men behandles stort sett løpende.

Regionale forskningsforbund (rff.no)

Forskningsrådet 

Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Målet med utlysingen er å utvikle ny kunnskap innenfor ett eller begge temaene for utlysningen: Digital sikkerhet og/eller Kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer. Det betyr at det i søknaden må vises god kunnskap om forskningsfronten innenfor temaet som velges, og det må også vises til hvordan prosjektet vil være med på å flytte forskningsfronten innenfor dette temaet. Det vil ofte ikke være tilstrekkelig å ta i bruk eksisterende kunnskap på nye anvendelsesområder.

God kontakt med forskningsfronten ivaretas best gjennom samarbeid med gode forskningsmiljøer innenfor de aktuelle temaene.

Dette er en fellesutlysning for prioriterte temaer i Forskningsrådets IKT-satsing der formålet er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å finne løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

Utlysningen har en ramme på 4 000 000 – 12 000 000 NOK.

Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer (forskningsradet.no)

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og for norsk næringsliv generelt ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Innovasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i en unik idé om nye eller forbedrede produkter, tjenester eller løsninger hos bedriftene som deltar i prosjektet.

Utlysningsramme: 1 300 000 000 NOK

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (forskninsgradet.no)

Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Støttegrense: 100 000 – 320 000 NOK, Antatte midler totalt: 30 000 000 NOK

Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning (forskninsgradet.no)

Skattefunn

Det kan søkes refusjon av skattbare innkjøp, prosesser, timer osv. til et prosjekt som leverer noe nytt til markedet, eventuelt forbedrer et produkt som om det oppleves som et nytt produkt.

Ny kunnskap må bringes ut av prosjektet for at det skal kvalifisere for skattefunn.

Søknadsguide (skattefunn.no)

Nærings PhD

Det kan søkes støtte til et internt PhD. prosjekt i sin bedrift for å støtte oppunder FOU prosjekter, hvor det kan gis støtte til både prosjektet, samt deler av lønnen til den ansatte. En nærings PhD  må være tilknytning en gradsgivende institusjon.

Årlig sats for et slikt program vil i 2021 være på 1 156 000 NOK, som skal dekke deler av lønn og utgifter i prosjektet.

Søk om finasiering til Nærings-ph.d. - doktorgradsprosjekt i bedrift (forskninsgradet.no)

Offentlig sektor PhD

Offentlig sektor-PhD (OFFPHD) skal bidra til økt forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.

Forskningsrådet skal stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og tilbyr støtte til gjennomføring av doktorgradsprosjekter. Doktorgradsprosjektet skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og deres brukere. Prosjektet skal også framskaffe kunnskap innenfor områder der kunnskaps- og innovasjonsbehovene er store og støtte opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/offentlig-sektor-ph.d.--doktorgradsprosjekt-i-offentlig-virksomhet/

Kompetanse og samarbeidsprosjekt

Formålet med søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Søknadstypen forutsetter prosjektsamarbeid mellom forskningsmiljøer og relevante aktører utenfor forskningssektoren.

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke om utlyste midler til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt. Utlysningene krever samarbeid mellom forskningsorganisasjonen og minst to norske aktører utenfor forskningssektoren.

Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet (forskningsradet.no)

Demonstrasjonsprosjekt

Et demonstrasjonsprosjekt skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og en konkurransedyktig industri.

Hensikten er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi, som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. Statsstøtteregelverket regulerer hva slags aktiviteter og kostnader som Forskningsrådet kan gi støtte til, og regelverket setter også begrensninger på graden av offentlig støtte. Forskningsrådets støtte kan dekke inntil 25 % av bedriftenes kostnader ved å få gjennomført nødvendige FoU-aktiviteter innenfor kategorien "eksperimentell utvikling".

Antatt tilgjengelige midler: 120 000 000 NOK

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet (forskningsradet.no)

SIVA - Selskapet for industrivekst

Siva utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.

Siva-strukturen består for tiden av 38 næringshager, 33 inkubatorer, 5 katapult-sentre, 73 innovasjonsselskaper, og 40 eiendomsselskaper som samlet er eier i over 100 eiendommer.

Selskapene er registrert med sin forretningsadresse i Enhetsregisteret, men mange selskap har også lokasjoner flere steder. Nærmere opplysninger om tilstedeværelse finnes på de respektives hjemmesider.

Virkemidler (siva.no)

Innovasjon Norge

Tilskudd til innovasjonskontrakter

Norske bedrifter i alle vekstfaser kan få tilskudd til Innovasjonskontrakter. Forutsetningen for støtte er at risikoen i prosjektet er så stor at tilskuddet er nødvendig for å kunne starte prosjektet.

Innovasjonskontrakter har løpende søknadsfrister.

Prosjektet må tilby et nytt produkt eller løsning pilotkunden har et klart behov for. Et innovasjonsprosjekt har til hensikt å utvikle, eller vesentlig forbedre, et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste.

Tilskudd til innovasjonskontrakter (innovasjonnorge.no)

Tilskudd til bioøkonomi prosjekter

Innovasjon Norge finansierer utviklingsprosjekter i, og på tvers av, verdikjedene for bioressurser. Kostnader som dekkes kan knyttes til:

 • Produktutvikling, konseptutvikling og utvikling av forretningsmodell
 • Kunnskapsinnhenting (sammenstilling av data, mindre analyser, dokumentasjon og kartlegging av markedspotensial)
 • Forbedret produksjon og tilgjengeliggjøring av bioressurser
 • Opplæring gjennom mentorstøtte
 • Kunnskapsutveksling gjennom hospitering (erfaringsutveksling i produksjonsbedrifter internasjonalt)
 • Utvikling av nye foredlingsprosesser og forprosjektering forut for pilotering og demoanlegg
 • Verifisering av norsk eller internasjonal teknologi forut for beslutning om innlisensering
 • Samarbeid mellom to eller flere bedrifter med mål om bedriftsnettverk eller annen klyngeutvikling

Prosjektene kan ha maksimalt to års varighet og det er kun aktiviteter etter søknadstidspunkt som kan støttes.

Støtteandel i prosjektene avhenger av bedriftens størrelse og type aktivitet. Dette styres av statsstøtteregelverket. Det vil fortrinnsvis gis støtte på mellom 100 000 og 3 millioner kroner fra bioøkonomiprosjekter.

Tilskudd til bioøkonomiprosjekter (innovasjonnorge.no)

Innovasjonslån

Innovasjonslån er et tilbud til bedrifter over hele landet i alle næringer, med enkelte unntak. Ordningen prioriterer ikke tradisjonell varehandel, personlig tjenesteyting, utleievirksomheter, håndverkertjenester eller andre virksomheter som hovedsakelig har et lokalt eller regionalt marked. Innovasjonslån er ikke begrenset til bestemte formål, men finansierer ikke løpende driftsutgifter.

Bedrifter som er lokalisert innenfor distriktspolitisk virkeområde kan søke om toppfinansiering av investeringer i bygg, maskiner og utstyr.

Prosjekter som er påbegynt før mottak av skriftlig søknad om finansiering, kan ikke innvilges nye lån.

Alle søknader er gjenstand for en ordinær kredittvurdering.

Innovasjonslån (innovasjonnorge.no)

Regionale distriktsmidler

For distrikts virkemidler skal det legges særlig vekt på bidrag til verdiskaping, sysselsetting, nyskaping og omstilling i lokalsamfunnet.

Regionale distriktsmidler er hjemlet i politiske retningslinjer som gjelder i hele EU/EØS-området.

Regionale distriktsmidler (innovasjonnorge.no)

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA og ENOVA

Grønn Plattform

Regjeringen bevilget 1 milliard kroner til grønn omstilling i næringslivet. Målet er å legge til rette for verdiskaping og flere arbeidsplasser, samtidig som samfunnet må bli mer bærekraftige. Milliardbevilgningen skal gjelde for perioden 2020-2022. Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, og Siva vil forvalte midlene mellom ulike søknadstyper og virkemidler slik at brukergrensesnittet oppleves som enkelt.

De som kan oppnå støtte er samarbeidskonstellasjoner og konsortier med bedrifter, teknologi- og forskningsmiljøer. Grønn plattform gir i første omgang muligheter for støtte til forprosjekter og deretter til gjennomføring av større prosjekter.

Hensikten er å utløse muligheter for grønn verdiskaping gjennom større prosjekter. Disse bør omfatte hele verdikjeden fra forskning og kunnskapsproduksjon til testing, kommersialisering og industrialisering av bærekraftige, grønne produkter og tjenester.

Målet med utlysningen er å tilby offentlig finansiering av store helhetlige prosjekter innen grønn omstilling. Hovedprosjekter som har behov for et samlet offentlig tilskudd på over 50 millioner kroner vil bli prioritert. De skal beskrive hele løpet fra forskning, teknologiutvikling til forretningsutvikling, og koble ulike faser fra kunnskapsproduksjon til implementering, kommersialisering og skalering av grønne teknologier, prosesser, produkter og tjenester.

Delmål for utlysningen er å bidra til grønn omstilling gjennom å

 • utvikle teknologier, prosesser, produkter og tjenester, som inngår i helhetlige og grønne verdikjeder
 • bedre miljøet i forhold til dagens løsninger, uten gi negative konsekvenser for klima og miljø
 • øke omstillingstakten, konkurransekraften og verdiskapingen i næringslivet
 • øke private investeringer innen grønn omstilling

Grønn plattform - hovedutlysning (forskningsradet.no)

Horizon Europe

Horizon Europe er FoU rammeverk for tildeling av forskningsmidler basert på utlysninger som vil komme i løpet av perioden 2021-2027.

Den første strategiplanen (2021-2024) vil trolig vedtas i februar 2021, og første utlysninger publisert i april 2021.

Et av fem pilarer er «The importance of healthy oceans, seas, coastal and inland waters”, hvor følgende punkter nevnes spesifikt:

 • systemic solutions for the prevention, reduction, mitigation and removal of marine pollution, including plastics
 • transition to a circular and blue economy
 • adaption to and mitigation of pollution and climate change in the ocean
 • sustainable use and management of ocean resources
 • development of new materials including biodegradable plastic substitutes, new feed and food
 • urban, coastal and maritime spatial planning
 • ocean governance
 • ocean economics applied to maritime activities

For å delta må bedrifter og organisasjoner registrere seg i EU prosjektet, og sende in sin innovative ide via et unikt ID nummer.

Horizon Europe structure and the first calls (ec.europa.eu)

EIC Accelerator

EIC Accelerator er tilgjengelig for innovative små- og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner og stort potensial for vekst. Ordningen tilbyr finansiering, coaching og akseleratortjenester.

Ordningen gir mulighet til å søke på 0,5 - 2, 5 millioner euro (70 % av totale kostnader) i tilskudd, samt egenkapitalfinansiering på inntil 15 millioner euro for skalering og vekst av banebrytende innovasjoner med høyt vekstpotensial. Innovasjonen må allerede være validert i et relevant (industrielt) miljø og målet er kommersialisering i løpet av 1-2 år. Aktiviteter i prosjektet kan for eksempel omfatte utvikling av protyper, testing, demonstrasjon, produktvalidering i fullskala, og markedsreplikasjon.

EIC Accelerator funding opportunities (ec.europa.eu)

Eurostars- Europeisk fellesprogram for bedrifter

Finansieringskilde for små og mellomstore bedrifter.

Forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prosesser som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt. Prosjektene forutsetter internasjonalt samarbeid. Det kan søkes fra alle bransjer, på alle teknologiområder.

Eurostars støtter forskning- og utviklingsprosjekter med høyt innovasjonspotensiale. Programmet legger like stor vekt på konsortiesammensetning, gjennomføringsevne, forskning- og innovasjonsgrad og markedspotensiale.

Eurostarsprosjekter er samarbeidsprosjekter hvor alle partnere skal ha en tydelig rolle i prosjektet og interesse i resultatet.

Det forutsettes samarbeid mellom minst to uavhengige partnere fra minst to Eurostarsland.

Eurostars (eurekanetwork.org)

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har egne midler som skal benyttes for å nå målsetningene i Fangst ID programmet. Det er nylig lyst ut en RFI (Request For Information) som beskriver dette nærmere:

RFI-utlysningen: Teknologiske løsninger for korrekt og verifiserbar ressursregistrering (pdf, 432.2 kB)

Utdeling vil gjøres i samsvar med anskaffelsesregelverket.