Utenlandske forskningstokter

Alle land har rett til å foreta vitenskapelig havforskning i norske farvann hvis de på forhånd har søkt og fått godkjenning av Fiskeridirektoratet. Reglene om tredjelands vitenskapelige havforskning bygger på FNs havrettstraktat Del XIII og gjeldende regler står i forskrift om utenlandske marine vitenskapelige undersøkelser .

Fiskeridirektoratet har ansvar for å motta, behandle og besvare søknadene. Unntaket er søknader om fiskeriundersøkelser som vi har avtalt med Russland. Disse har Utenriksdepartementet ansvar for. Søknader som gjelder forskning på kontinentalsokkelen, sender vi videre til Oljedirektoratet og søknader om anløp eller tilgang til sjøterritoriet eller indre farvann innenfor 12 nautiske mil, sender vi til Forsvaret. Disse to etatene avgjør søknadene, og det er Fiskeridirektoratet som sender Norges offisielle svar til søkerstaten.

De fleste søknadene fyller vilkårene og blir godkjent, men noen blir også avslått. Dette kan for eksempel skyldes at et tokt har mer preg av ressurskartlegging enn grunnforskning, at det søkes om å forske på sårbare arter der vi som kyststat har et særlig ansvar, og annet.

Søkerstaten skal i henhold til havretten gi Norge tilgang til alle data og forskningsresultater fra de vitenskapelige undersøkelsene i norske farvann. Norge på sin side offentliggjør toktrapportene og -resultatene på Fiskeridirektoratets nettside.

Søkerstaten må sende søknaden gjennom offisielle kanaler, som oftest via vedkommende lands ambassade i Oslo.

Eldre informasjon vil etter hvert bli overført til Fiskeridirektoratets digitalarkiv (BIBSYS).