Raudåte

Fiskeridirektoratet lyser ut fem nye avgrensede raudåtetråltillatelser i kategori 1 og fem nye raudåtetråltillatelser i kategori 2, jf. konsesjonsforskriften §§ 2-26 og 2-27. 

Formålet med tildelingen er å legge til rette for utvikling av kommersiell høsting av raudåte, samt legge til rette for norsk industriaktivitet og norske arbeidsplasser. Siden Raudåtetråltillatelse er et vilkår for tildeling av avgrenset raudåtetråltillatelse i kategori 2, inngår også raudåtetråltillatelse i utlysningsprosessen for kategori 2."

Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementet brev av 13. mars 2019 vedrørende «Bestilling – utlysning av avgrensede rødåtetråltillatelser».

Tillatelsenes innhold

Avgrenset raudåtetråltillatelse både i kategori 1 og 2 gir adgang til å høste raudåte med flytetrål i området nord for 62°N mellom grunnlinjene og 1000 meters dybdekote vest for 24°Ø.  Fartøy som er tildelt avgrenset raudåtetråltillatelse i kategori 1 kan ikke drive fiske eller fangst på andre bestander enn raudåte.

Tillatelser i kategori 1 er forbeholdt virksomheter som blir gitt unntak fra aktivitetskravet i medhold av deltakerloven § 6 tredje ledd første punktum. Fartøyet som tildeles tillatelse i denne kategorien kan derfor ikke tildeles andre spesielle tillatelser eller deltakeradganger enn raudåtetråltillatelse etter § 2-25.

Tillatelser i kategori 2 er forbeholdt virksomheter med aktive fiskere og det er her et vilkår for tildelingen at fartøyet er tildelt annen spesiell tillatelse eller deltakeradgang, unntatt reketråltillatelse, selfangsttillatelse og hvalfangsttillatelse.

Forutsetninger og kriterier for tildelingen

De avgrensede raudåtetillatelsene vil bli gitt med varighet til og med 2029. Dette vil framgå uttrykkelig i tillatelsesvedtaket. Fartøyene må være utrustet for og egnet til å drive høsting av raudåte med flytetrål.

Det er en forutsetning at fartøyet som tildeles tillatelsen ikke endrer majoritetseierskap, eller selges for fortsatt drift, eller at tillatelsen oppgis for tildeling til fartøy med annet eierskap, innen to år fra tillatelsen er registrert i merkeregisteret på det fartøyet det opprinnelige tildelingsvedtaket gjelder.

Det vil bli stilt som vilkår for tildeling av raudåtetråltillatelser i kategori 1 at søker fyller vilkårene i deltakerloven § 6 tredje ledd første punktum for unntak fra aktivitetskravet. Det følger av denne bestemmelsen at unntak bare kan gjøres ved enkeltvedtak i særlige tilfeller, "når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det".

Fiskeridirektoratet er delegert myndighet til å gjøre unntak etter deltakerloven § 6 tredje ledd første punktum for inntil fem nytildelinger av avgrensede raudåtetillatelser i kategori 1. Eventuell senere søknad om salg av fartøy for fortsatt drift eller om eierendring i fartøy som er tildelt tillatelse i kategori 1 vil på vanlig måte behandles av Nærings- og fiskeridepartementet siden fartøyet er gitt unntak fra aktivitetskravet i medhold av § 6 tredje ledd første punktum.

Ved tildeling i kategori 1 vil Fiskeridirektoratet prioritere de aktørene som legger til rette for videreforedling enten på land i Norge eller om bord på høstingsfartøyet. Det legges opp til at øvrige søknader i denne kategorien avslås uansett. Det vil ikke bli stilt krav om en viss produksjonsaktivitet ved et bestemt landanlegg eller om bord på et bestemt fartøy. Det vil framgå uttrykkelig av tildelingsvedtaket at fartøy som tildeles avgrenset raudåtetråltillatelse i kategori 1 ikke har lov til å drive fiske eller fangst på andre bestander enn raudåte, jf. konsesjonsforskriften § 2-26 første ledd annet punktum.

Ved tildeling av raudåtetillatelser i kategori 2 vil det legges vekt på om søker enten selv, eller etter avtale med andre, sørger for industriutvikling (videreforedling) i Norge slik at det kan skapes en ny norsk industri. Dette er imidlertid ikke et absolutt krav for tildeling i kategori 2. Det vil heller ikke i kategori 2 stilles krav om en viss produksjonsaktivitet.

Loddtrekning kan benyttes dersom søknadene ikke kan skilles på annen måte.

Dersom det er færre enn fem søknader som oppfyller vilkårene for tildeling i en av kategoriene, vil Nærings- og fiskeridepartementet ta stilling til om de resterende tillatelsene bør lyses ut i den andre kategorien.

Det må påregnes fastsatt vilkår om faktisk fiskeriaktivitet for opprettholdelse av tillatelsen, krav til teknologi og innovasjon med hensyn til utnyttelse av raudåte som ressurs, krav om forskning og utvikling av nye produkter av raudåte, og krav til fartøy og produksjonsutstyr med hensyn til utslipp/miljø.

For at norske myndigheter skal kunne delta i forvaltningsrettet forskning, må det og påregnes fastsatt vilkår om at det vederlagsfritt avsettes plass om bord til observatør, med muligheter for å samle inn og opparbeide prøver om bord, og at fartøyets akustiske utstyr har vitenskapelig standard. Fiskeridirektoratet kan også sette andre vilkår for tildeling av avgrenset raudåtetråltillatelse.

Søknaden

Dersom det søkes om avgrenset raudåtetråltillatelse kategori 1 må det også søkes om ervervstillatelse for fartøyet som skal benyttes. Kvittering på betalt saksbehandlingsgebyr på kroner 4000,- må legges ved. Ved søknad innenfor kategori 2 må det legges ved kvittering på kr 1000,- for saksbehandlingsgebyr for tildeling av spesiell tillatelse.

Søker bør redegjøre for og dokumentere hvordan kriteriene over vil bli ivaretatt.  Herunder må det redegjøres for:

  • Fartøyet. Her må radiokallesignal, IMO-nummer, tekniske spesifikasjoner og fartøyets historikk fremkomme. Hvis fartøyet skal ombygges, eller bygges nytt, må fartøyets tekniske spesifikasjoner og generalarrangementsplan legges ved.
  • Virksomheten. Dette gjelder både på søknadstidspunktet og på lang sikt. Tidsskjema, herunder tidspunkt for oppstart av fiske og virksomheten ellers må det redegjøres for. Estimert årlig fangst av raudåte med fartøyet bør også opplyses om. Fangstoperasjonen og virksomhetens utnyttelse av raudåte som ressurs må det redegjøres for.
  • Eierforhold og finansiering. Eierselskapet og forventet bakenforliggende eierstruktur og nasjonalitet ned til personnivå må oppgis. Finansieringsplan av fartøy og den videre drift må sannsynliggjøres.
  • Miljøhensyn. Det må her fremgå hvordan miljøhensyn vil bli ivaretatt med tanke på fartøy, utslipp, fangstteknologi, produksjon om bord, videreforedling av raudåte og tiltak for å unngå skade på andre organismer, fugler og dyr i fangstprosessen.

Saksbehandlingen

Fiskeridirektoratet sentralt vil gjennomføre saksbehandlingen og foreta en tildelingsbeslutning.

For Kategori 1: På grunnlag av tildelingsbeslutningen vil søknaden om ervervstillatelse bli behandlet. Herunder vil det inngå et særskilt tildelingsvedtak om avgrenset raudåtetråltillatelse.

For Kategori 2: På grunnlag av tildelingsbeslutningen vil det bli truffet et særskilt tildelingsvedtak om avgrenset raudåtetråltillatelse.

Avslag på søknad vil kunne påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI til Nærings- og fiskeridepartementet. Vi gjør søkerne uttrykkelig oppmerksom på at ingen tildelingsvedtak er endelige før klagerunden er gjennomført.  

I ervervstillatelsen vil det opplyses om siste frist for oppstart med fartøyet. Hvis fartøyet ikke er i drift innen dette tidspunktet faller tillatelsen bort.

Søknadsfrist for ordningen er satt til 15. august 2019.

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Håvard Holder (fra uke 21), seksjonssjef Truls Konow (fra uke 20) eller seniorrådgiver Thorbjørn Thorvik på telefon 03495.

Søknaden sendes til
Fiskeridirektoratet, Postmottak: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
eller på e-post til: postmottak@fiskeridir.no

Oppdatert: 03.05.2019