Forsøksfiske på levendelagring av makrellstørje

Nærings- og fiskeridepartementet har avsatt 18 tonn makrellstørje til et forsøksfiske på levendelagring etter makrellstørje i 2022.

Gjeldende for 2022

Vilkår gitt av Nærings- og fiskeridepartementet

Forsøksfisket på levendelagring etter makrellstørje kan kun tildeles en forskningsinstitusjon (HI,NOFIMA, Møreforskning m.fl).

Det skal være observatør fra ICCAT om bord i fartøy som fisker med not.

Prosjekt som skal prioriteres

Forsøksfiske som omhandler hvordan kvaliteten på makrellstørje best kan ivaretas skal prioriteres.

Presiseringer

Søker må beskrive behovet for, og den planlagte bruken av kvoten, for det enkelte prosjektet.

Det skal være observatør fra ICCAT om bord i fartøy som fisker med not. Kvoten tildeles et spesifikt prosjekt og kvantum kan ikke omdisponeres.

Eventuell restkvote vil falle bort når forsøksfisket er avsluttet.

Søknadsfrist

Påmelding sendes til postmottak@fiskeridir.no . Frist for forsøksfiske for 2022, som innebærer fiske med not, må sendes innen 2. mai 2022. Ellers er søknadsfristen 1. juni 2022.