Påmelding til fisket etter makrellstørje i 2021 for fartøy som fisker med line og not

Reguleringen av  fiske etter makrellstørje i 2021 fastsettes i begynnelsen / i midten av mars. Frem til dette kan du bruke disse sidene til å lese om hvordan reguleringen har vært tidligere år.

2020

Nærings- og fiskeridepartementet åpner for at åtte fartøy som fisker med not og tre fartøy som fisker med line kan delta i fisket etter makrellstørje. Fristen for å melde seg på til dette fisket ble utsatt til mandag 23. mars kl. 23.59.

Reguleringen fastsatt i forskrift 9. mars 2020 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2020 , innebærer blant annet følgende:

  • En norsk kvote på 311,95 tonn

  • En gruppekvote på 256 tonn til fartøy som fisker med not
  • En gruppekvote på 19 tonn til fartøy som fisker med line
  • Fartøy som fisker med not kan fiske i perioden fra og med 25. juni til og med 15. november 2020. Fartøyene vil få tildelt en fartøykvote på 32 tonn
  • Tre fartøy som fisker med line vil få tildelt en fartøykvote på seks tonn.
  • Fartøy som fisker med line og som er over 24 meter kan fiske i perioden fra og med 1. august til 31. desember 2020.
  • Fartøy som fisker med line og som er under 24 meter kan fiske i perioden fra og med 13. mai til og med 31. desember.
  • Det er avsatt et kvantum på 24,95 tonn til bifangst av makrellstørje  i fisket etter andre arter.

Fartøy som ønsker å delta i fisket må i søknaden dokumentere at det:

  • er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje
  • har en plan for håndtering og lagring av fangst om bord, samt landing og omsetning av fangsten, som sikrer at kvaliteten ivaretas

Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal ha observatør fra Havforskningsinstituttet om bord. Fartøyet kan søke om dispensasjon fra dette kravet. I forbindelse med vurderingen av dispensasjonssøknaden skal det innhentes uttalelse fra Havforskningsinstituttet. Dersom observatør fra Havforskningsinstituttet ikke er om bord kan fartøyet pålegges å samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer

I tillegg må fartøy som fisker med not dokumentere at de har egen lugar til observatører fra ICCAT og en egen lugar til forsker fra Havforskningsinstituttet. Fartøy som fisker med line må dokumentere at de enten har egen lugar om bord til observatører som nevnt i § 12, eller, dersom fartøyet kun går på dagsturer, tilfredsstillende losji som for eksempel hotell, i avgangshavn.

Det er et vilkår for deltakelse i fisket med not at maskevidden (helmaske) i noten ikke skal være mindre enn 100 mm.

Loddtrekning

Dersom flere fartøy som oppfyller kriteriene melder seg til fisket enn det antallet fartøy som vil kunne få tildelt kvote etter forskriften, vil deltakelsen avgjøres ved loddtrekning. Fartøy som blir trukket ut til å delta i fisket vil få en opsjon til å delta i fisket i to år. Det er avhengig av størrelsen på den norske totalkvoten om fisket blir i to påfølgende år eller ikke. Årets loddtrekning danner grunnlag for en rulleringsliste for hvilke fartøy som skal delta i fisket etter makrellstørje for de påfølgende årene.

Observatør

Fartøy som fisker med not skal ha 100 prosent dekning av observatør fra ICCATs regionale observatørordning (RoP), og alle kostnader må være betalt før observatør tildeles.

Observatørkostnadene for RoP i 2020 er foreløpig ikke fastsatt. I 2019 utgjorde observatørkostnadene i utgangspunktet et fast beløp på 7800 € + 4400 € samt et døgnhonorar på 230 €. Se her for ytterligere informasjon: https://www.iccat.int/Documents/Comply/1924-19_ENG.PDF . Merk at fristene i dette skjemaet ikke gjelder for 2020.

Fartøy som fisker med line må betale kostnader til nasjonal observatør fra Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet. Kostnader var i 2019 estimert til ca. 3 000 kroner pr. dag.

I tillegg til de estimerte kostnadene over må reisekostnader både for nasjonal observatør og for observatør fra ICCAT påregnes.

Prøvetaking

De deltakende fartøyene kan pålegges å ha forskere fra Havforskningsinstituttet om bord for prøvetaking av fangst. Eventuelt vil fartøyet kunne pålegges å samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

ICCAT

Deltakende fartøy skal også følge regler fastsatt i eller i medhold av Den internasjonale konvensjonen 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk.

Påmeldingsfrist og søkerliste

Søkerlisten vil bli offentliggjort etter fristens utløp.

Fristen for å melde seg på til dette fisket ble utsatt til mandag 23. mars kl. 23.59.

Du kunne eventuelt sende påmelding pr. post til:

Fiskeridirektoratet pb. 185 Sentrum, 5804 Bergen. Påmelding merkes med «makrellstørje - line», eller «makrellstørje – not».

Oppdatert: 29.01.2021