Deltakelse i merk- , slipp- og rekreasjonsfisket 2020

I 2019 gav merk- og slippfisket etter makrellstørje og merking av fisk, mange viktige observasjoner knyttet til makrellstørje. I år har Nærings- og fiskeridepartementet besluttet å videreføre dette fisket, og i tillegg åpne for et begrenset rekreasjonsfiske der det er lov å lande en størje pr. båt til matauk.

Det er stor interesse for å delta i merk- slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje i 2020. Totalt har over 200 personer meldt seg på til fisket, enten gjennom et lag eller ved å melde seg til mannskapspoolen. Fiskeridirektoratet har med god bistand fra Havforskningsinstituttet, brukt mye tid på å få oversikt over kvalifikasjonene til alle som har meldt seg på til fisket.

Ikke alle lag får delta i merk- og slippfisket

I forbindelse med gjennomgangen av kvalifikasjoner har Fiskeridirektoratet registrert at enkelte lag, til tross for at de innehar mye kompetanse, ikke er kvalifiserte til å merke makrellstørjen. Det fordi merking krever mer erfaring, enn det å høste fisken. Vi har satt svært strenge krav til hvem som skal få lov til å merke makrellstørje. Imidlertid mener vi at det er viktig at lagene som ikke kvalifiserer til merking, kan delta i fisket og bidra med observasjoner av størje fra ulike deler av landet, og med prøver til Havforskningsinstituttet av den ene fisken de har lov til å lande.

Fiskeridirektoratet har valgt å gi tillatelse til å delta i merk- slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje til 18 lag, mens det er 6 lag som kun får delta i rekreasjonsfisket etter makrellstørje. Tre lag var ikke kvalifisert til å delta i fisket som lag, men mannskapet i disse lagene er ført inn i mannskapspoolen og kan delta i fisket hvis andre godkjente lag velger å ta dem med under fisket.

Lag som får delta i merk- slipp og rekreasjonsfisket er:

Team Offshore Hunter
Team Tuma Thun
Team Vardøy
Team West Coast Tuna
Team Smørholm
Team Frøya
Team Morild Tuna Crew
Team ABU Techno Troll
Team Atlantic
Team Blega Southerntuna
Team BigBlue
Team Berentsen
Team Trøndertuna
Team Seeberg
Team Shimano
Team Lærdal
Team FairyTails Fishing
Team Big1

Lag som kun får delta i rekreasjonsfisket er:

Team Averøy 1
Team Fredrikstad
Team Hardangertrolling
Team Holte
Team Ferd Actin
Team Vestom

Merking

Det er en forutsetning for å delta i merk- og slippfisket at lagene som skal delta i dette fisket, får tillatelse av relevant myndighet til å gjennomføre merking av makrellstørje.

Mannskapspool

Alle som melder seg på til merk- slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje, og som oppfyller vilkårene for å delta i fisket, er automatisk kvalifisert for å stå oppført i mannskapspoolen. Lagene som får adgang til å delta i fisket kan hente ekstra mannskap fra mannskapspoolen dersom det av ulike grunner skulle bli nødvendig.

 Det er kun tillatt å fiske etter makrellstørje dersom du fisker med et lag som er godkjent for fiske. Dersom medlemmer i mannskapspoolen fisker etter makrellstørje uten å delta med et lag som er godkjent for fiske, vil dette være et brudd på vilkårene i tillatelsen som blir sendt ut. Personen vil bli slettet fra mannskapspoolen og ytterligere oppfølging vil bli vurdert.

 For å sikre at det er tilstrekkelig med erfaring i hvert av lagene som deltar i fisket er de utvalgte blitt delt inn i grupper:

  • Gruppe 1 består av lagledere, her settes det strenge krav til erfaring
  • Gruppe 2 består av de som ikke er lagledere, men som likevel har mye erfaring
  • Gruppe 3 består av de som har middels eller lite erfaring

 Informasjon om alle som er oppført i mannskapspoolen finner du her: 

Bytte av mannskap i de ulike lagene

  • Det må alltid være minst tre personer om bord. Av disse må minst to være fra gruppe 1 eller en fra gruppe 1 og en fra gruppe 2
  • Den tredje personen om bord kan være fra gruppe 1, 2 eller 3
  • Om det er behov for å hente inn mannskap fra mannskapspoolen, må en av personene som ble innmeldt som lagleder alltid være med ombord
  • Lagleder kan ikke kan erstattes av en person fra andre lag eller mannskapspoolen med tilsvarende kvalifikasjoner
  • En person som er lagleder kan imidlertid gå inn som mannskap nummer to eller tre på et annet lag
  • Gruppe 2 mannskap kan i særlige tilfeller erstattes av mannskap fra andre lag eller mannskapspoolen. I dette tilfelle må melding sendes til Fiskeridirektoratet så snart som mulig før fisket tar til. Slik melding er ikke nødvendig dersom det er gruppe 3 mannskap som skal erstattes.

 Ta kontakt med oss dersom du har søkt innen fristen og ikke finner navnet ditt i mannskapspoolen eller mener du har blitt inndelt i feil gruppe.

 Vedtak og klagemulighet

Alle enkeltpersoner og alle lag som har meldt seg på til fisket vil motta vedtak med tillatelse eller avslag på deltakelse. Vedtaket sendes via SvarUt (brev går da til Altinn) og inneholder informasjon om vilkår for tillatelse og klagemuligheter. Det er viktig at vedtaket blir lest i sin helhet. Vedtak vil mest sannsynlig først bli sendt ut fra og med uke 25.

Oppdatert: 10.06.2020