Forskningskvote på makrellstørje 2021

Nærings- og fiskeridepartementet har avsatt 18 tonn makrellstørje til forskningsformål i 2021.

Det kommer nytt skjema for 2022 når dette er klart.

Gjeldende for 2021

Vilkår gitt av Nærings- og fiskeridepartementet

Forskningskvote på makrellstørje kan kun tildeles en forskningsinstitusjon (HI,NOFIMA, Møreforskning m.fl).

Det skal være observatør fra ICCAT om bord i fartøy som fisker med not.

Forskningsprosjekt som skal prioriteres

Forskning på forbedring av hvordan kvaliteten på makrellstørje best kan ivaretas, herunder levendelagring.

Fangstteknikker, kvalitet ved bruk av line versus not.

Presiseringer

Søker må beskrive behovet for, og den planlagte bruken av kvoten, for det enkelte prosjektet.

Det skal være observatør fra ICCAT om bord i fartøy som fisker med not. Siste frist for å søke om observatør er. 20. mai, og det mest hensiktsmessige vil derfor være at forskningsinstitutsjonen allierer seg med et fartøy som fisker med not og som allerede har fått deltakeradgang til å fiske i 2021, dersom det er mulig.

Kvoten tildeles et spesifikt prosjekt og kvantum kan ikke omdisponeres.

Det er ikke adgang til å selge forskningskvote eller tildele slike til fartøy for kommersielt fiske.

Eventuell restkvote vil falle bort når forskningstoktet/prosjektet er avsluttet.

Søknadsfrist

Søknad om forskningskvote for 2021, som innebærer fiske med not, må sendes innen 15. mai 2021. Ellers er søknadsfristen 1. juni 2021.

Oppdatert: 28.10.2021