Forskningskvote av makrellstørje 2020

Nærings- og fiskeridepartementet har avsatt seks tonn makrellstørje til forskningsformål i 2020. Søknad om forskningskvote må sendes innen 1. juni 2020 (15. mai for fiske med not).

Følgende vilkår for forskningskvoten av makrellstørje er gitt av Nærings- og fiskeridepartementet:

  • Forskningskvote av makrellstørje kan kun tildeles en forskningsinstitusjon (HI, NOFIMA, Møreforskning m.fl).
  • Det skal være observatør fra ICCAT om bord i fartøy som fisker med not.

Følgende forskningsprosjekt skal prioriteres:

  • Forskning på forbedring av hvordan kvalitet av makrellstørje best kan ivaretas (herunder levendelagring).
  • Fangstteknikker – kvalitet ved bruk av line versus not.

For øvrig presiseres det:

  • Søker må beskrive behovet for, og den planlagte bruk av kvoten for det enkelte prosjekt.
  • Det skal være observatør fra ICCAT om bord i fartøy som fisker med not.
  • Siste frist for å søke om observatør er. 20. mai, og det mest hensiktsmessige vil derfor være at forskningsinstitutsjonen allierer seg med et fartøy som fisker med not og som allerede har fått deltakeradgang til å fiske i 2020, dersom det er mulig.
  • Kvoten tildeles spesifikt prosjekt, og kvantum kan ikke omdisponeres
  • Det er ikke adgang til å selge forskningskvote eller tildele slike til fartøy for kommersielt fiske.
  • Eventuell restkvote vil falle bort når forskningstoktet/prosjektet er avsluttet

Søknad om forskningskvote for 2020 som innebærer fiske med not må sendes innen 15. mai 2020. Ellers er søknadsfristen 1. juni 2020.

Søknad sendes til Fiskeridirektoratet, Reguleringsseksjonen: postmottak@fiskeridir.no

Oppdatert: 02.04.2020