Du er her:

Leppefisk-reguleringa for 2019

Oppdatert: 16.04.2019

Dei sentrale punkta i reguleringa av leppefisk for 2019 er:

Innsending av leveringsavtale

For å kunne delta i fisket etter leppefisk er et av vilkårene for deltakelse at det foreligger leveringsavtale med godkjent kjøper. Kopi av leveringsavtalen må sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet. 

Send inn leveringsavtale

Fristen for å sende kopi av leveringsavtalen(e) er for

 • lukket gruppe: 1. juli 2019
 • åpen gruppe: før fartøyet starter opp med å fiske etter leppefisk

På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Møre og Romsdal fylke er det i tiden fra og med 1. mai til og med 31. desember forbudt å sette ut ruser.

Yrkesfiskere som skal søke om tillatelse til å sette ut ruser til fangst av leppefisk for omsetning, skal benytte samme skjema som ved innsending av leveringsavtale. 

Send søknad om tillatelse til å fiske leppefisk med ruser (for yrkesfiskere)

Fritidsfiskere sender kopi av leveringsavtalen når de søker om tillatelse til å delta i fisket etter leppefisk. 

Send søknad om tillatelse til å fiske leppefisk (for fritidsfiskere)

Se egen påmelding til ungdomsfiskeordningen

Totalkvote

 • Fisker leppefisk med ruser. Foto © Scanfishphoto
  Totalkvota på 18 millionar leppefisk blir fordelt på tre regionar:
  • 4 millionar leppefisk på kyststrekningen frå grensa mot Sverige til Varnes fyr på Lista (Sørlandet)
  • 10 millionar leppefisk på kyststrekningen frå og med Varnes fyr på Lista til 62 grader nord (Vestlandet)
  • 4 millionar leppefisk på kyststrekningen nord for 62 grader nord
 • Totalkvota blir fordelt med 90 prosent til lukka gruppe og 10 prosent til open gruppe.

Lukka gruppe

 • Fartøykvoter i lukka gruppe er på 48 000 leppefisk per fartøy.
 • Frist for fangstlevering: Fartøy som deltar i lukket gruppe må innen 23. oktober kl. 20.00 ha tømt alle innretninger for mellomlagring av leppefisk, og levert leppefisken til kjøper.

Open gruppe

 • Maksimalkvoter i open gruppe er på 5000 leppefisk per fartøy.
 • Frist for fangstlevering: Fartøy som deltar i åpen gruppe, fritidsfiske eller fiske under ungdomsfiskeordningen må ha tømt alle innretninger for mellomlagring av leppefisk, og levert leppefisken til kjøper innen 72 timer fra en stopp i fisket fastsatt med hjemmel i § 12.
 • For deltaking i open gruppe gjeld alminnelege vilkår. Det er blant anna eit vilkår at eigar sjølv er høvedsmann om bord i fartøyet, med mindre det er gitt dispensasjon i samsvar med alminnelege reglar.
 • Det er dessutan slik at fartøyeigar berre kan delta med eitt fartøy i open gruppe.
 • Fartøyeigar som deltar med fartøy i lukka gruppe kan ikkje også delta med fartøy i open gruppe.

Fritidsfiske

 • Det vil fortsatt være mogleg å søke om løyve til fritidsfiske etter leppefisk for omsetnad på visse vilkår.
 • Frist for fangstlevering: Fartøy som deltar i åpen gruppe, fritidsfiske eller fiske under ungdomsfiskeordningen må ha tømt alle innretninger for mellomlagring av leppefisk, og levert leppefisken til kjøper innen 72 timer fra en stopp i fisket fastsatt med hjemmel i § 12.

Dersom Fiskeridirektøren stoppar fisket i open gruppe, vil det samtidig bli stopp i fritidsfisket etter leppefisk.

Reiskapsavgrensing

 • På kyststrekningen frå og med Sverige til og med Agder: 100 teiner eller ruser per fartøyeigar 
 • På kyststrekningen frå og med Rogaland og nordover: 400 teiner og ruser per fartøyeigar 

Det er framleis krav om inngangssperre i reiskapen for å redusere bifangst av andre artar enn leppefisk, sjølv om fiskar er pålagt å straks sleppe all bifangst tilbake i sjøen.

Det same gjeld påbod om fluktopningar for å sikre at leppefisk under minstemål lett kan ta seg ut av reiskapen.

Bifangst

Det er ikkje tillate å behalde bifangst i teiner eller ruser som er sett ut til fangst av leppefisk. 

All bifangst skal straks tilbake i sjøen på ein slik måte at den ikkje vert skadd og at den finn tilbake til sitt naturlege miljø. Denne ordninga gjeld også leppefisk fanga i strid med gjeldande minstemål eller som av andre grunnar må setjast tilbake i sjøen.

Tidsrom

 • Sør for Stadt: frå 17. juli kl. 08.00 til 20. oktober kl. 20.00
 • Nord for Stadt: frå 31. juli kl. 08.00 til 20. oktober kl. 20.00