Fluktopning og inngangssperre i teiner og ruser

Fluktopning i teiner og ruser skal vere minst 12 mm x 70 mm.

Antall fluktopningar og plassering av opninga

Kontroll av leppefiskteiner © Fiskeridirektoratet

I teiner skal det vere minst tre fluktopningar i det innerste kammeret (fangstkammer) og minst to fluktopningar i kvar av dei øvrige kammera. I ruser skal det vere minst tre fluktopningar i det innerste kammeret og minst tofluktopningar i det nest innerste kammeret.

Fluktopningane skal vere plassert på ein slik måte at leppefisk lett kan ta seg ut av reiskapen. Fluktopninga skal ha ei fast ramme og kan vere plassert i rekkje eller enkeltvis.

Inngangssperre

For å redusere fangst av stor berggylte og hindre uønska bifangst av spesielt hummar og torsk, i tillegg til å hindre at oter prøver å ta seg inn i teiner og ruser og deretter druknar, er det påbod om inngangssperre. Inngangen (kalven) skal vere mindre enn at ein sylinder med diameter 70 mm kan trekkast gjennom inngangen.

Frå og med 1. januar 2022 vil det tre i kraft eit nytt krav om at inngangen (kalven) i teiner og ruser skal vere 60 mm i diameter eller mindre.

Det har gjennom forsøk vist seg at enkle kryss i inngangen til teinene eller rusene i stor grad hindrar uønska bifangst. Skulle det likevel skje at ein oter blir fanga i reiskapen skal ein melde frå til  .

Fiskeridirektoratet understrekar at fiskarane må vere nøye med at fluktopninga og inngangssperra er i samsvar med kravet. Det er fiskaren som i siste ledd har ansvaret for at fluktopninga og inngangssperra er korrekt.

Oppdatert: 02.07.2018