Fiskere fra fiskermanntallet

Fiskermanntallet for 2019, publisert 24.01.2019

Fiskere, fordelt etter alder og kjønn, totalt og på fylkesnivå for ulike tidsserier

Fiskere, fordelt etter alder, hele landet og på fylkesnivå 1983-2018

Fiskere, antall på kommunenivå 1983-2018

Fiskere, fordelt etter alder på kommunenivå for perioden 1983-2018

Statistikk fra fiskermanntallet, publisert 7. januar 2019

I forbindelse med utarbeidelse av statistikk for 2011 har vi valgt å gjøre endringer i hvordan vi definerer manntallet for et bestemt år. Ved tidligere utkjøring av statistikk for manntallet fikk de endringer i registeret som var gjort med henblikk på neste års manntall virkning for statistikken for inneværende år. Denne definisjonsendringen får tilbakevirkende kraft fra og med 2003. Tallene som presenteres her for årene 2003-2010 vil derfor avvike fra statistikk publisert før 2012.

Oppdatert: 10.05.2019