Kvoteregister for norsk vårgytende sild

Dette registeret viser kvote- og fangststatus for fartøy som disponerer en gyldig tillatelse eller deltageradgang i fisket etter NVG-sild.

Fartøyets tildelte kvote er beregnet på bakgrunn av fartøyets kvotefaktorer i fisket etter NVG-sild multiplisert med gjeldende kvoteenhet.

Kvotefleksibilitet over år innebærer at fartøy innenfor samme fangstår kan fiske på fjorårets, årets og neste års kvote. Det er derfor utviklet visningsbilde der kvote og fangst blir fordelt på tilhørende kvoteår. I begrepet disponibel kvote er tildelt kvote justert for kvotefleks forrige år.

Dersom fartøyet har deltatt i leiefartøyordning (havari- og nybyggingsordning) i 2020 vil kvoteflekskorrigeringen mellom 2020 og 2021 bli feil. Dette får konsekvenser for inngående kvotefleks og fartøyets disponible kvote i 2021. I tilfeller der fartøyet har hatt endringer i sammensetningen av strukturkvoter i løpet av 2020 og 2021 vil fangstbelastningen i enkelte tilfeller bli feil. Vi arbeider med å utvikle metode for å håndtere dette.

Ekstrakvoter som agnkvoter, lærlingkvoter, forsknings- og skolekvoter er ikke implementert. Det jobbes med å få dette på plass.

Arbeidet med kvoteregisteret er under stadig utvikling og forbedring, slik at feil vil kunne forekomme. Det bes om at det gis tilbakemelding dersom det foreligger feil i de angitte opplysningene.

Kontakt: Inger-Anne Arvesen