Salgslagenes sider

Fiskesalgslagene i Norge utøver offentlig myndighet for Fiskeridirektoratet. De eies av fiskerne, men er med hjemmel i råfiskloven opprettet for å sikre fiskerne oppgjør for fangst. Det er forbudt å omsette marin fisk i Norge utenom salgslagene.

Ordningen gjelder også for utenlandske fartøy som lander i Norge, for norske fartøy som lander i Norge og i utlandet og for all fritidsfisk som omsettes.

Den tidligere råfiskloven er nå avløst av fiskesalslagsloven (Lovdata) som trådte i kraft 01.01.2014. Salgslagene er ved denne loven og havressurslovens  § 48 (Lovdata) tillagt flere offentlige oppgaver knyttet til landings- og sluttseddel, ressurskontroll og administrativ inndragning ved fiske over kvote, ulovlig bifangst med mer. Salgslagene er underlagt forvaltningsloven i denne delen av virksomheten.

Vi kjenner ikke til andre land der organisasjoner som er eid av fiskerne, har slike roller som i Norge.

Fiskeridirektoratet samarbeider med salgslagene om forvaltningsoppgaver, men samtidig har vi et tilsynsansvar for å se hvordan salgslagene gjennomfører sitt forvaltningsansvar i medhold av lov. I 2016 innledet Fiskeridirektoratet en ny tilsynsrunde med alle salgslagene. I tillegg til løpende tilsyn, årlige møter og møter om spesifikke saker er det tidligere gjennomført et større endringsprosjekt/tilsyn i tre deler (Prosjekt Salgslag/Fiskeridirektorat). Endringsprosjektet gikk over en del år og hadde tre deler. Del 1 Kartlegging, del 2 Endringsgruppen og del 3 Datagruppen, som var et datateknisk gjennomføringsprosjekt av endringsgruppens forslag der vi blant annet fikk utarbeidet en kravspesifikasjon og gikk over til XML-format for overføring av seddelinformasjon.  (Lenker til rapportene i høyre marg.)

Fiskesalgslagene

Vi har 5 salgslag for marin fisk i Norge.

  • Norges Sildesalgslag omsetter pelagisk fisk (fisk som svømmer høyt i vannet) som sild og makrell for hele Norge.
    Direktør , telefon 55 54 95 00

De 4 andre fiskesalgslagene omsetter bunnfisk som torsk, sei, hyse etter en geografisk fordeling av landet.

  • Norges Råfisklag  i Tromsø.
    Direktør  mobil 90 88 00 21