Tilskot til fiskeriforsking

Kven skal søkje?

Norske forskingsinstitusjonar utanom fiskeriforvaltinga (ikkje Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet) og norskregistrerte private aktørar i samarbeid med forskingsinstitusjon kan søkje.

Når?

Søknadsfrist: 10. november 2020

Elektronisk søknadsskjema

Skjema for søknad om tilskot til fiskeriforsking for 2021

Dette skjemaet krev innlogging med IDporten. Når du brukar ID-porten kan du velje om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten vert brukt som innlogging til ei rekkje offentlege tenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Du finn rettleiar til kvar av innloggingane på ID-porten sine hjelpesider

Kontakt ID-porten si brukarstøtte dersom du har spørsmål om innlogging

Oppdatert: 12.10.2020