Nytildeling av deltakeradganger (rekrutteringskvoter) for 2019

Formål med skjemaet

Skjemaet skal brukes for å søke om deltakeradgang/rekrutteringskvote for 2019. Formålet med tildelingen er å rekruttere unge fiskere.

Hvem skal bruke skjemaet?

Søkerne må oppfylle følgende vilkår for å vurderes for tildeling:

  • Søker må være født i 1988 eller senere.
  • Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.
  • Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av, i enten 2016, 2017 eller fra og med 01.01.2018 og frem til og med 07.10.2018. Fangstverdi i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner.
  • Søker må eie mer enn 50 prosent av fartøyet som tildeles deltakeradgang enten på søknadstidspunktet eller pr. 1. januar 2019.
  • Søker kan ikke tidligere ha eid majoritetsandel i fartøy med deltakeradgang eller konsesjon.
  • Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.
  • Søknad må være sendt Fiskeridirektoratet Region Nord innenfor de frister og krav til søknad som Fiskeridirektoratet har fastsatt.

Søkere som oppfyller vilkårene i paragraf 3, vil rangeres etter utdanning og fartstid. Hvis det er behov for ytterligere rangering skal det underrepresenterte kjønn prioriteres. Deretter skal det gjøres en prioritering ut fra den geografiske fordelingen, der søkere fra underrepresenterte kommuner prioriteres. Se forskriftens § 4.

Fiskeridirektoratet oppfordrer kvinner til å søke.

Andre betingelser

Det kan bare tildeles én deltakeradgang pr. søker. Hver enkelt deltakeradgang tildeles for én bestemt person for ett fartøy. Søknad om deltakeradgang må knyttes til ett bestemt fiskeri, som defineres som lukket i forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2018 (deltakerforskriften ). En tildelt rekrutteringsadgang kan ikke selges, tildeles for fortsatt drift eller tildeles ved oppgivelse.

Vedlegg

Innsendte kopier av vedlegg må være stemplet med rett kopi på begge sider.

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfristen er 07.10.2018.

Søknad om deltakeradganger 2019

Dette skjemaet krever innlogging med IDporten. Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Du finner veileder til de ulike innloggingsmetodene på ID-porten sine hjelpesider

Kontakt ID-portens brukerstøtte dersom du har spørsmål om innlogging

Oppdatert: 27.09.2018