Hva er Fiskeridirektoratets sjøtjeneste?

Oppdatert: 04.08.2017

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste (tidligere Overvåkningstjenesten for fiskefelt, OVT) gjennomfører kontroller på havet for å vurdere om fiskefelt skal åpnes og stenges, og følger med på om gjeldende fiskerireguleringer overholdes.

1. august 2017 endret Overvåkningstjenesten for fiskefelt (OVT) og tidligere sjøtjeneste Nord og sjøtjeneste Sør navn til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste. 

Stenging og åpning av fiskefelt

Inspektørene fra Fiskeridirektoratets sjøtjeneste følger fiskefartøyene i flere uker. Kontrollene er basert på risikovurdering, det vil si at inspektørene oppsøker de fiskeriene der de vet det for eksempel kan være mye liten fisk og/eller bifangst.

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste arbeider i hele vernesonen og i norsk økonomisk sone. På toktene blir det tatt representative prøver av fangsten. Hvis det er for stor innblanding av fisk under minstemål, eller for høy innblanding av andre arter, stenger Fiskeridirektoratet det aktuelle området.

Områder der det fiskes med torsketrål, snurrevad, reketrål, seinot eller fisket etter sild og lodde blir oftest berørt av stenging og åpning.

Kunnskapen som blir henta inn er viktig også for forsking.

Sjøtjenesten har et tett samarbeid med Kystvakta, og samarbeider med egne og andre etater om utvikling av blant annet selekterende fiskeredskap. De kommer også med innspill til nytt regelverk.

Ikke bare yrkesfiske

Men det er ikke bare yrkesfiske som blir kontrollert. Oppfølging av fritids- og turistfiske er også en prioritert oppgave.

Sjøtjenesten sine hurtiggående fartøy vil også brukes til tilsyn med havbruksnæringen. Aktiviteten i kystsona er økene, og det er viktig å ha så god kunnskap som mulig om de marine ressursene og hvordan ulik aktivitet påvirker disse.

Fartøy

For å utføre kontrollene leier Fiskeridirektoratet inn ulike fartøy. Leien blir finansiert gjennom midler fra forskningsavgiften. 

For å være rusta til å utføre arbeidet best mulig vil Fiskeridirektoratet skaffe nye hurtiggående fartøy. De nye fartøyene har stor kapasitet og kan brukes til transport av både utstyr og ekstra personell. Undervannsfarkort (ROV) vil være en del av utstyret om bord.

Stor aktivitet

Sjøtjenesten jobber tett sammen med  Fiskeridirektoratets regioner, og har ansvar for all sjøgående aktivitet i direktoratet.

Så langt i år (28. juli 2017) har Sjøtjenesten leid inn ni fiskefartøy. Inspektørene i sjøtjenesten har om lag 2600 toktdøgn og kontrollerer om lag 3250 fangstoperasjoner i løpet av et år.

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste er organisert som en seksjon i region Nord med base i Tromsø. Seksjonen ledes av seksjonssjef Rolf Harald Jensen.

Det er for tiden 20 ansatte ved sjøtjenesten.

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste (den gang Overvåkningstjenesten for fiskefelt) ble opprettet i 1984.