Skjul søk

J-81-2017: Forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område

Erstatter: J-114-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.05.2017

Publisert: 29.05.2017

Forskrift om endring av forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 29. mai 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 6. august 2004 nr. 1147 om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område § 12.

 I

 I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift 6. august 2004 nr. 1147 om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område gjøres følgende endring:

 § 9 (ny) skal lyde:

 § 9 Forbud mot overføring av fangst

 Et fartøy kan ikke motta og lande kongekrabbe som er fanget av et annet fartøy.

§ 10 (ny) skal lyde:

§ 10 Stengning av områder

 Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe og lagre kongekrabbeteiner i sjøen i området vest for 26°Ø i perioden 30. august 2017 kl. 12.00 til 4. september 2017 kl. 18.00.

 Gjeldende §§ 9-13 blir nye §§ 11-15.

 II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

----------------------

Forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område.

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 22. desember med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 15, 16, 34, 36, 37, 38, 43 og 59.

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone utenfor kvoteregulert område. Forskriften gjelder også på land og innenfor kvoteregulert område der det følger av sammenhengen i forskriften

 

§ 2 Definisjon

Det er adgang til å fange kongekrabbe utenfor kvoteregulert område.

Med kvoteregulert område menes i denne forskrift følgende område:

a)

Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:
N 70°55,96’ Ø 25°32,81’
N 70°55,82’ Ø 25°30,46’

b)

Sør og øst for rette linjer trukket fra posisjon N 71°08, 05’ Ø 26° til N 71°30’ Ø 26°, inkludert hele Porsangerfjorden og Kamøyfjorden, og videre østover langs N 71°30’ til grensen mot Russland. Deretter følger linjen yttergrensen for Norges økonomiske sone sørover til fastlandet.

§ 3 Deltakelse

Det er adgang til å fange kongekrabbe i området nevnt i § 2.

Fartøy som driver fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan ikke samtidig drive fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område. Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan, etter oppstart av fangst i kvoteregulert område, først delta i fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område etter å ha endelig avsluttet og landet fangst i kvoteregulert område. Ved eventuell refordeling av kvote kan refordelt kvantum fangstes innenfor det kvoteregulerte området.

Fartøy som driver oppkjøp av kongekrabbe i kvoteregulert område kan ikke samtidig drive fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område.

§ 4 Landing i kvoteregulert område

Dersom kongekrabbe som er fangstet i området som nevnt i § 2 skal landes i kvoteregulert område, må landing skje direkte fra fartøyet til anlegg som er godkjent av Mattilsynet og registrert i Fiskeridirektoratets register over godkjente kjøpere.

§ 5 Forbud mot gjenutsetting av levende eller levedyktig kongekrabbe

Det er forbudt å gjenutsette levende eller levedyktig kongekrabbe i området som nevnt i § 2.

Det er forbudt å benytte teiner med fluktåpning ved fangst av kongekrabbe i området som nevnt i § 2.

§ 6 Plassering av samleteiner for mellomlagring

Det er forbudt å mellomlagre kongekrabbe fanget i område som nevnt i § 2 i samleteiner som plasseres innenfor det kvoteregulerte områdets grense.

§ 7 Rapportering av fangst

 Fiskeridirektoratet region Nord kan pålegge eier og bruker av fartøy å registrere fangstdata på fastsatt skjema. Rapporteringsskjema skal oppbevares om bord og forevises ved kontroll.

 Utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratet region Finnmark innen 14 dager etter endt måned med fangst.

 Fartøy og fiskemottak som bruker samleteiner for mellomlagring av fangst før levering, skal rapportere til Kystvaktsentralen på Sortland per telefon (tlf. 07611) når slike teiner tas i bruk. Det skal samtidig gis opplysninger om hvor mange samleteiner som er benyttet og posisjon for disse.

§ 8 Posisjonsrapportering

 Fartøy som deltar i fangst i henhold til § 3, og som ikke er underlagt sporing etter forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B). For fartøy under 10 meter må slikt utstyr være på plass senest 1. november 2014. Dette ledd gjelder ikke fartøy som fisker til egen husholdning.

 Systemet skal holdes i gang til enhver tid gjennom hele reguleringsåret, med mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av navigasjonsopplysninger. Unntak gjelder også dersom strømtilførselen må brytes grunnet vedlikehold av systemet, verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager. Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes. Når strømmen til AIS systemet er brutt kan ikke fartøyet endre posisjon. Meldingen sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no.

§ 9 Forbud mot overføring av fangst

 Et fartøy kan ikke motta og lande kongekrabbe som er fanget av et annet fartøy.

§ 10 Stengning av områder

 Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe og lagre kongekrabbeteiner i sjøen i området vest for 26°Ø i perioden 30. august 2017 kl. 12.00 til 4. september 2017 kl. 18.00.

§ 11 Forbud mot ombordproduksjon

Ombordproduksjon av kongekrabbe er ikke tillatt.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra forbudet i første ledd ved fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område. Departementet er klageinstans.

§ 12 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe i område som nevnt i § 2.

§ 13 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 14 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til havressurslova av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 60, 61, 62 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 15 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

GG/EW