J-162-2012: Forskrift om merking av villfanget hummer som omsettes

Gyldig fra: 21.09.2012

Forskrift om merking av villfanget hummer som omsettes

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. september 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 41, 48, 53 og 67:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gjelder for hummer som omfattes av forskrift nr. 641 av 30. april 2010 om omsetning i første hand av viltlevande marine ressursar. Forskriften gjelder også for all etterfølgende omsetning av slik hummer.

  § 2 Merking av hummer

  Den som kjøper hummer i første hånd plikter å påføre hver enkelt hummer et identifikasjonsmerke godkjent av vedkommende salgslag som er ansvarlig for omsetningen i første hånd.

  Dersom hummer selges direkte til forbruker etter dispensasjon fra salgslaget (kaisalg), påligger merkeplikten vedkommende dispensasjonsinnehaver.

  Merkingen skal skje etter salgslaget anvisning.

  § 3 Forbud mot omsetning av umerket hummer

  Det er forbudt å kjøpe eller selge hummer som ikke er merket i samsvar med forskriften her.

  § 4 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 62, 63 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  Dersom vilkår fastsatt i denne forskrift ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet, eller de regionkontor Fiskeridirektoratet utpeker, fastsette tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr.

  § 5 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks.

   TO/EW