Økte kvoter i trålernes fiske etter hyse nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at totalkvoten kan utnyttes fullt ut.

  • Torsketrålerne gis ett maksimalkvotetillegg på 150 tonn. Dette innebærer maksimalkvoter på 800 tonn hyse pr. kvotefaktor.
  • Seitrålerne gis ett maksimalkvotetillegg på 55 tonn. Dette innebærer maksimalkvoter på 330 tonn pr. fartøy.

Vi minner om at fiske på maksimalkvotetillegget kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Guro Gjelsvik, 900 638 39

Oppdatert: 24.11.2022