Økte kvoter i seitrålernes fiske etter sei og torsk nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke seitrålernes fartøykvoter til 192,5 tonn torsk nord for 62°N. Seitrålere tildeles et maksimalkvotetillegg på 30 tonn sei pr. kvotefaktor nord for 62°N.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Guro Gjelsvik 900 638 39

Oppdatert: 17.12.2021