Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N for konvensjonelle havfiskefartøy

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at totalkvoten kan utnyttes fullt ut. Dette innebærer at maksimalkvoten økes til 475 tonn pr. kvotefaktor for konvensjonelle havfiskefartøy i fisket etter hyse nord for 62° N.

Vi minner om at fiske på maksimalkvotetillegget kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med 12. november.

Henvendelser: Guro Gjelsvik / Kjetil Øvregaard Østebø 900 638 39 / 456 01 167

Oppdatert: 14.11.2022