Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at totalkvoten kan utnyttes fullt ut. Seitrålerne gis en kvoteøkning på 30 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 435 tonn hyse pr. kvotefaktor.

Vi minner om at fiske på maksimalkvotetillegget kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Oppdatert: 22.03.2022