Øker kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut:

  • Det innføres fritt fiske for alle fartøy i lukket gruppe som fisker med konvensjonelle redskap
     
  • Konvensjonelle havfiskefartøy gis en kvoteøkning på 25 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 181 tonn hyse pr. kvotefaktor
     
  • Torsketrålerne gis en kvoteøkning på 25 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 724 tonn hyse pr. kvotefaktor
     
  • Seitrålerne gis en kvoteøkning på 25 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 256 tonn hyse pr. kvotefaktor

Vi minner om at fisket innenfor maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.
Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: 
Jørgen Blix Nicolaysen 480 90 328, 
Synnøve Liabø, 468 02 971

Oppdatert: 16.04.2021