Økt maksimalkvote i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak for konvensjonelle fartøy og fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse

I fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak har Fiskeridirektoratet besluttet å øke maksimalkvotene til 1 200 tonn for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap. For fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse fastsettes maksimalkvotene til 300 tonn for fartøy med kvotefaktor 0,5 og 600 tonn for fartøy med kvotefaktor 1,0.
Endringene trer i kraft straks.

Henvendelser: Andreas Haugstvedt 40070506

Oppdatert: 21.10.2020