Du er her:
11.09.2017

Fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak - endrede kvoter og regler om bifangst

Sett hen til utviklingen i fisket og med formål om å utnytte totalkvoten har Fiskeridirektoratet besluttet å gjøre følgende endringer i reguleringen av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak:

  • Øke maksimalkvoten i lukket gruppe med 50 %.
  • Øke maksimalkvoten i åpen gruppe med 50 %.
  • Tillatt innblanding av torsk for fartøy som fisker med snurrevad i Nordsjøen settes til 35 %.
  • Bifangst av torsk for fartøyer som fisker med andre konvensjonelle redskaper enn snurrevad beholdes på 35 % ut året.
  • Bifangst av torsk for fartøy som fisker med stormasket trål settes til 10 %.
  • Bifangst av torsk for fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse settes til 25 % ved fiske i Nordsjøen.
  • Kvantumsbegrensning av torsk for fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse settes til 75 tonn.
  • Bifangst av torsk for fartøy som fisker med snurrevad i Skagerrak settes til 15 %.

Henvendelser: Andreas Haugstvedt, tel: 400 70 506, Snorri Palmason, tel: 468 04 072