Samfiske i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N

Her kan du melde deg på samfiske og lese om regelverket.

Meld deg på

Fiskeridirektoratet må motta påmelding før fisket tar til.

Meldingen må inneholde opplysninger om hvilke fartøy som skal samarbeide om fiske inngå i kvotesamarbeidet), hvilket av dem som skal drive fiske (aktivt fartøy) og hvilket som ikke skal fiske (passivt fartøy), hvem som eier fartøyene, dato for når kvotesamarbeidet starter og når det skal opphøre.

Dersom det veksles mellom hvilket fartøy som er aktiv og hvilket som er passivt i kvotesamarbeidet, må det meldes fra til Fiskeridirektoratet om hvilket fartøy som til enhver tid er aktivt.

Fartøy som veksler mellom kvotesamarbeid og ordinært fiske må sende melding til Fiskeridirektoratet hver gang  kvotesamarbeidet påbegynnes eller stoppes.

Få oversikt over regelverket 

Samfiskeordningen innebærer at et fartøy kan fiske hele eller deler av en kvote som er tildelt et annet fartøy. Det andre fartøyet vil ikke ha adgang til å drive fiske så lenge kvotesamarbeidet pågår. Det er adgang til å veksle mellom kvotesamarbeid og ordinært fiske, men elektronisk melding må sendes Fiskeridirektoratet hver gang kvotesamarbeidet påbegynnes eller stoppes.

Det er også adgang til å veksle mellom hvilket fartøy som er aktiv og hvilket som er passivt i kvotesamarbeidet, så lenge det meldes fra til Fiskeridirektoratet om hvilket fartøy som til enhver tid er aktivt.

Det er kun fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter som kan delta i samfiskeordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Fartøy med hjemmelslengde over 11 meter med strukturkvoter under 11 meter kan ikke delta i ordningen.

Dersom det aktive fartøyet i kvotesamarbeidet tilhører en annen lengdegruppe enn det passive fartøyet, får det passive fartøyet kvote med redusert overregulering som om det tilhørte samme lengdegruppe som det aktive fartøyet. Dette gjelder kun dersom det passive fartøyet har høyere overregulering enn det aktive fartøyet.  Redusert overregulering for det passive fartøyets kvote gjelder fra kvotesamarbeidet inngås og ut kvoteåret. Dette gjelder også etter at kvotesamarbeidet er avsluttet.

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at kvoteregisteret ikke korrigeres for en slik reduksjon i overregulering, og at det dermed kan være feil for fartøy som er med i samfiskelag.

For å kunne delta i samfiskeordningen med fartøy med ulike eiere, må begge eierne ha hatt adgang til å delta i fisket med et fartøy i minst ett av de to foregående år og ha levert følgende minimumskvanta av torsk i ett av disse årene:

Minimumskvanta

Hjemmelslengde

Minimumsfangst for ett av de to foregående år

Under 7 meter

4 tonn

7 – 7,9 meter

5 tonn

8 – 8,9 meter

6 tonn

9 – 9,9 meter

7 tonn

10 – 10,9 meter

8 tonn

Aktivitetskravet retter seg mot eieren av fartøyet som skal delta i samfiskeordningen. Det er altså ikke kvalifiserende å eie et fartøy som fisket et tilstrekkelig kvantum torsk ved tidligere eier.

I vurderingen av aktivitetskravet legges eierbegrepet i deltakerforskriften til grunn. Det betyr at «eier» anses for å være majoritetseier, eller, der det ikke er én majoritetseier, en konstellasjon av eiere som sammen har flertall.

Dersom man vil inngå kvotesamarbeid med et fartøy som har vært passiv deltaker i et kvotesamarbeid i ett av de to foregående år, skal fangst som er registrert på fartøyet gjennom samfiskeordningen telle med i vurderingen av om kravet til minimumsfangst er oppfylt.

Ved kvotesamarbeid med egne fartøy må eier ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i minst ett av de to foregående år, og levert de ovenfor nevnte minimumskvanta med to fartøy i ett av årene.

Bakgrunnen for aktivitetskravet er et ønske om å unngå at samfiskeordningen brukes til å aktivere deltakeradganger der kvotene ellers ikke blir utnyttet, slik som var tilfelle med den tidligere driftsordningen.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra aktivitetskravet. Det må i så fall sendes søknad med begrunnelse for hvorfor man ønsker dispensasjon. Dispensasjonsadgangen skal avhjelpe tilfeller hvor det ikke er mulig, eller det vil virke urimelig å kreve levering av torsk i det omfang forskriften fastsetter.

Fartøyeier må stå om bord mens fartøyet deltar i kvotesamarbeidet.

Det foreligger med andre ord ingen adgang til å benytte seg av annen høvedsmann enn eier mens kvotesamarbeidet pågår.

Dersom kvotesamarbeidet foregår mellom fartøy med to ulike eiere, er det et vilkår at eierne av begge fartøyene står om bord i fartøyet som fisker. Det skal fylles ut seddel med angivelse av hvilket fartøy i kvotesamarbeidet som skal kvotebelastes.

Hvert fartøy kan kun delta i ett kvotesamarbeid i løpet av kvoteåret. Dersom et fartøy i kvotesamarbeidet skiftes ut med et annet fartøy, kan eieren imidlertid fortsette med erstatningsfartøyet i det samme kvotesamarbeidet, så lenge erstatningsfartøyet fyller vilkårene for dette. Det innebærer at erstatningsfartøyet må fylle krav til lengde, og at erstatningsfartøyet ikke kan ha deltatt i et annet kvotesamarbeid samme kvoteår.

Dersom eieren av et fartøy som deltar i et kvotesamarbeid selger fartøyet sitt for videre drift (ikke utskiftning), kan kvotesamarbeidet fortsette så fremt ny eier oppfyller forskriftens aktivitetskrav. Man kan imidlertid ikke finne et nytt fartøy å inngå et kvotesamarbeid med det samme kvoteår.

Med eier menes den som direkte eller indirekte gjennom foretak har hatt mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet registrert i merkeregisteret.

Dersom ingen fysisk person har mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet, tas det utgangspunkt i en konstellasjon av fysiske personer som direkte, eller indirekte gjennom foretak, har mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet.

Det skal fylles ut seddel med angivelse av hvilket fartøy som har utøvet fisket og hvilket fartøy i kvotesamarbeidet som skal kvotebelastes. Innenfor hvert enkelt fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvor mye av fangsten av torsk, hyse og sei, samt bifangst, som skal føres på det enkelte fartøy i kvotesamarbeidet. Fordelingen kan være forskjellig for hver landing.