Samfiske i fisket etter torsk, hyse og sei (nord for 62°N)

Fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter kan samfiske innenfor de gjeldende kvotene i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Det skal ikke søkes om å få delta i samfiskeordningen, men det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til.

Digitalt meldingsskjema for samfiskeordningen

Hva innebærer samfiskeordningen?

Samfiskeordningen innebærer at et fartøy kan fiske hele eller deler av en kvote som er tildelt et annet fartøy. Det andre fartøyet vil ikke ha adgang til å drive fiske så lenge samfisket pågår. Det er adgang til å veksle mellom samfiske og ordinært fiske, men digital melding må sendes Fiskeridirektoratet hver gang samfisket påbegynnes eller stoppes.

Det er også adgang til å veksle mellom hvilket fartøy som er aktiv og hvilket som er passivt i samfiskelaget, så lenge det meldes fra til Fiskeridirektoratet om hvilket fartøy som til enhver tid er aktivt.

Hvem kan delta - hjemmelslengde

Det er kun fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter som kan delta i samfiskeordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N. Fartøy med hjemmelslengde over 11 meter med strukturkvoter under 11 meter kan ikke delta i ordningen.

Redusert overregulering og kvoteregisteret

Dersom det aktive fartøyet i samfiskelaget tilhører en annen lengdegruppe enn det passive fartøyet, får det passive fartøyet kvote med redusert overregulering som om det tilhørte samme lengdegruppe som det aktive fartøyet. Dette gjelder kun dersom det passive fartøyet har høyere overregulering enn det aktive fartøyet.  Redusert overregulering for det passive fartøyets kvote gjelder fra oppstarten av samfisket og ut kvoteåret. Dette gjelder også etter at samfisket er avsluttet.

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at kvoteregisteret ikke korrigeres for en slik reduksjon i overregulering, og at det dermed kan være feil for fartøy som er med i samfiskelag. Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N for inneværende år vil til enhver tid være bestemmende for kvotestørrelsen på det enkelte fartøy.

Aktivitetskrav

For å kunne delta i samfiskeordningen må eieren av fartøyet ha hatt anledning til å delta i fisket med et fartøy i 2020 eller 2021, og levert følgende minimumskvanta av torsk i ett av disse årene:

Minimumskvanta

Hjemmelslengde

Minimumsfangst for ett av årene 2020 eller 2021

Under 7 meter

4 tonn

7 – 7,9 meter

5 tonn

8 – 8,9 meter

6 tonn

9 – 9,9 meter

7 tonn

10 – 10,9 meter

8 tonn

Aktivitetskravet retter seg mot eieren av fartøyet som skal delta i samfiskeordningen. Det er altså ikke kvalifiserende å eie et fartøy som fisket et tilstrekkelig kvantum torsk ved tidligere eier.

I vurderingen av aktivitetskravet legges eierbegrepet i deltakerforskriften til grunn. Det betyr at «eier» anses for å være majoritetseier, eller, der det ikke er én majoritetseier, en konstellasjon av eiere som sammen har flertall.

Dersom man vil drive samfiske med et fartøy som har vært passiv deltaker i et samfiskelag i 2020 eller 2021, skal fangst som er registrert på fartøyet gjennom samfiskeordningen telle med i vurderingen av om kravet til minimumsfangst er oppfylt.

Ved samfiske med egne fartøy må eier ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i 2020 eller 2021, og levert de ovenfor nevnte minimumskvanta med to fartøy i ett av årene.

Bakgrunnen for aktivitetskravet er et ønske om å unngå at samfiskeordningen brukes til å aktivere deltakeradganger der kvotene ellers ikke blir utnyttet, slik som var tilfelle med den tidligere driftsordningen.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet. Det må i så fall sendes søknad med begrunnelse for hvorfor man ønsker dispensasjon. Dispensasjonsadgangen skal avhjelpe tilfeller hvor det ikke er mulig, eller det vil virke urimelig å kreve levering av torsk i det omfang forskriften fastsetter.

Fartøyeier må stå om bord under samfisket

Fartøyeier må stå om bord mens fartøyet deltar i samfisket. Det foreligger med andre ord ingen adgang til å benytte seg av annen høvedsmann enn eier mens samfisket pågår. Dersom samfiske foregår mellom fartøy med to ulike eiere, er det et vilkår at eierne av begge fartøyene står om bord i fartøyet som fisker. Det skal fylles ut seddel med angivelse av hvilket fartøy i samfiskelaget som skal kvotebelastes.

Dersom et fartøy eies av flere sammen, er det tilstrekkelig at en av disse står om bord under fisket og underskriver landings- eller sluttseddel.

I 2021 ble det innført et midlertidig unntak fra kravet om at begge fartøyeiere må stå om bord under samfiske med fartøy som har ulike eiere. Årsaken til unntaket var utfordringer i forbindelse med Covid-19 pandemien. På grunn av dagens situasjon vil unntaket bli videreført i 2022.

Fartøyet er bundet til samfiskelaget

Hvert fartøy kan kun delta i ett samfiskelag i løpet av kvoteåret. Dersom et fartøy i samfiskelaget skiftes ut med et annet fartøy, kan eieren imidlertid fortsette med erstatningsfartøyet i samme samfiskelag, så lenge erstatningsfartøyet fyller vilkårene for dette. Det innebærer at erstatningsfartøyet må fylle krav til lengde, og at erstatningsfartøyet ikke kan ha deltatt i et annet samfiskelag samme kvoteår.

Dersom et fartøy som deltar i et samfiskelag selges for videre drift, kan samfisket fortsette, såfremt ny eier oppfyller forskriftens aktivitetskrav.

Med eier menes den som direkte eller indirekte gjennom foretak har hatt mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet registrert i merkeregisteret.

Dersom ingen fysisk person har mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet, tas det utgangspunkt i en konstellasjon av fysiske personer som direkte, eller indirekte gjennom foretak, har mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet.

Gjennomføring av samfiske

Det skal fylles ut seddel med angivelse av hvilket fartøy som har utøvet fisket og hvilket fartøy i samfiskelaget som skal kvotebelastes. Innenfor hvert enkelt fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvor mye av fangsten av torsk, hyse og sei, samt bifangst, som skal føres på det enkelte fartøy i samfiskelaget. Fordelingen kan være forskjellig for hver landing.

Må sende påmelding

Meldingen må inneholde opplysninger om hvilke fartøy som skal samarbeide om fiske (samfiskelaget), hvilket av dem som skal drive fiske (aktivt fartøy) og hvilket som ikke skal fiske (passivt fartøy), hvem som eier fartøyene, dato for når samfisket starter og når det skal opphøre.

Dersom det veksles mellom hvilket fartøy som er aktiv og hvilket som er passivt i samfiskelaget, må det meldes fra til Fiskeridirektoratet om hvilket fartøy som til enhver tid er aktivt. Fartøy som veksler mellom samfiske og ordinært fiske må sende melding til Fiskeridirektoratet hver gang samfisket påbegynnes eller stoppes.

Innsending av skjema

Melding sendes til Fiskeridirektoratet på digitalt meldingsskjema .

Deltakerforskriften (lovdata.no)