Forsøksfiske etter makrellstørje 2016

Ringnotfartøyet MS Hillersøy ble i mars gitt tillatelse til å delta i forsøksfisket etter makrellstørje i 2016 med størjenot. Ett linefartøy meldte seg også på, men fartøyet oppfyller ikke gjeldende krav til deltakelse i dette forsøksfisket.

Makrellstørje/tunfisk. Foto © Greenpeace

De 12 tonnene som opprinnelig var tiltenkt linefartøyet er derfor overført til MS Hillersøy.

Nærings- og fiskeridepartementet åpnet opprinnelig for forsøksfiske etter makrellstørje i 2016 med ett fartøy som fisker med line og ett fartøy som fisker med ringnot. Det var imidlertid kun ett linefartøy som meldte seg på forsøksfisket, og dette fartøyet oppfylte ikke kravet om at fartøy må være over 15 meter største lengde for å kunne delta, jf. § 5 i forskrift om forsøksfisket etter makrellstørje i 2016.

Fiskeridirektoratet avslo derfor søknaden. Avslaget ble opprettholdt av Nærings- og fiskeridepartementet, slik at det nå er endelig.  

På denne bakgrunn er det besluttet å overføre kvoten som var tiltenkt et linefartøy, til ringnotfartøyet som er gitt tillatelse til å fiske størje i 2016, MS Hillersøy.

Den norske kvoten for 2016 er på 43,71 tonn. Av denne er ringnotfartøyet MS Hillersøy nå tildelt en maksimalkvote på 32 tonn, mens 11,72 tonn er satt av til uunngåelig bifangst i fisket etter andre arter. Fiskeridirektoratet vil følge størjefisket nøye og kan stoppe fisket når den norske totalkvoten er beregnet oppfisket.

ICCAT

Makrellstørje forvaltes av Den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT). På grunn av at bestandssituasjonen stilles en rekke krav til bevaring av arten, og ettersom den norske kvoten er liten, har Norge ikke adgang til å overføre kvoten som var avsatt til linefartøy til for eksempel et annet ringnotfartøy.

Fartøy som fisker med ringnot og som har fått adgang til å delta i forsøksfisket etter makrellstørje kan fiske i perioden fra og med 25. juni til og med 31. oktober.

I tillegg til kravene som følger av norske lover og forskrifter, skal deltakende fartøy følge regler fastsatt i eller i medhold av ICCAT.

Oppdatert: 19.04.2017