Dispensasjon fra plikten om samtidig undertegning av seddel

Formålet med skjemaet

Forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) § 8 fjerde ledd åpner for at det kan gis midlertidig dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av seddel for landing til små mottaksanlegg utenom ordinær åpningstid.

Skjemaet skal brukes av dem som vil søke om dispensasjon fra plikten om samtidig undertegning (underskrift) av seddel.

Elektronisk søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema for midlertidig dispensasjon fra plikten om samtidig undertegning av seddel

Dersom du velger å bruke papirskjema, må du sende utfylt søknadsskjema til postmottak@fiskeridir.no
eller til
Fiskeridirektoratet,
Postboks 185, 5004 Bergen

Papirversjon av søknadsskjema

Oppdatert: 12.05.2016