Evaluering av føringspoolen for fiskefartøy i pelagisk låssettingsfiske

En arbeidsgruppe har nå evaluert og avgitt en rapport om den såkalte føringspoolordningen for fiskefartøy i pelagisk låssettingsfiske. Endringene som blir foreslått kommer fram i rapporten gruppa har lagt fram.

Dispensasjonsordningen som omtales som «føringspoolordningen» omfatter fiske- og føringsfartøy som låssetter og fører låssatt pelagisk fangst. Føringspoolen består av brønnbåter og fiskefartøy med dispensasjon fra veieplikten i forskriften. Dispensasjonen gjelder ved opptak fra lås.

Ordningen som ble opprettet i 2013 i samarbeid med Norges Sildesalgslag har nå blitt evaluert. Mandatet for evaluering av ordningen ble fastsatt 1. oktober 2019. Arbeidsgruppen opprettet på bakgrunn av mandatet har bestått av deltakere fra Fiskeridirektoratet. Sentralt i arbeidet har vært hensynet til like konkurransevilkår for deltakende fartøy og kjøpere, korrekt ressursregistrering, samt mer effektiv saksbehandling og en god ressurskontroll.

Forslag til revidert føringspoolordning

Arbeidsgrupperapporten var ferdig 17. desember 2020. Rapporten inneholder en evaluering av føringspoolen etablert som prøveordning i 2013, samt forslag til revidert ordning.

Arbeidsgruppen har gått gjennom føringspoolordningen slik den har fungert frem til i dag, og har på bakgrunn av erfaringer, dagens praksis og innspill, kommet frem til forslag til revidert ordning og aktuelle tiltak. Målet har vært å legge til rette for gode og nødvendige rammer for videre føringsaktivitet. En revidert ordning som anbefalt i rapporten vil bidra til at vi i større grad kan sikre korrekt registrering av ressursuttaket. Hovedforslaget innebærer innføring av en ny ordning og at kravene forskriftsfestes.

Oppfølging - evaluering av føringspoolordningen

Det vil bli utarbeidet et høringsnotat inkludert forslag til forskriftsendring basert på rapportens innhold. Planen er å starte dette arbeidet før sommeren 2021.

Oppdatert: 17.03.2021