Fra SMS til kystfiskeapp og nettbaserte innmeldinger for kongekrabbefiskerne

Fiskeridirektoratet vil foreta endringer i måten innmeldinger håndteres i den kvoteregulerte fangsten av kongekrabbe. Hensikten er å forbedre og forenkle meldingene både for fiskere og forvaltning.

Forskriften om kystfiskeappen er endret slik at fartøy under 15 meter som deltar i fangst av kongekrabbe skal ta i bruk kystfiskeappen.

  • Melding om oppstart og avslutning av fangst i kvoteregulert område skal sendes på skjema på  internett
  • Melding om at AIS på fartøyet vil være avslått i en periode skal sendes på skjema på internett.

Landingsmelding via kystfiskeappen

Fartøy som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal sende melding om landing én time før fartøyet lander fangst. Dette gjøres i dag per SMS. Fiskeridirektoratet har nå besluttet at SMS-ordningen skal fases ut, og landingsmeldingene skal sendes via kystfiskeappen. Det vil bli en overgangsfase fram til 15. juni der fiskerne kan velge om de vil benytte kystfiskeapp eller SMS.

Melding om oppstart og avslutning av kvotefangst (aktiv- og passivmeldinger)

Fartøy som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert skal sende melding til Fiskeridirektoratet når fartøyet starter og avslutter fangst (aktiv- og passivmelding). Hittil har dette vært gjort per SMS, men skal fra 15. juni sendes via nettbasert skjema.

Melding om at AIS er slått av

Fartøy som deltar i kongekrabbefangst er pålagt posisjonsrapportering via AIS og denne skal i utgangspunktet holdes i gang hele reguleringsåret. Dersom strømtilførselen brytes på grunn av vedlikehold av systemet, verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager, skal det sendes skriftlig melding til Fiskeridirektoratet region Nord. Dette kan nå gjøres på nettbasert skjema.

Generelt om overgangsfasen fram til 15. juni

 Det vil være mulig å benytte nye ordninger umiddelbart. For at fartøyeierne skal få mulighet til å omstille seg, vil det i en periode fram til 15. juni være mulig å velge hvilken måte de ønsker å rapportere på. I overgangsfasen kan skipperne altså velge om de vil rapportere på nettbasert skjema og i kystfiskeapp, eller å fortsette med SMS-rapporteringen.

Etter 15. juni må landingsmeldingene meldingene sendes via kystfiskeappen og aktiv-/passivmeldinger, samt melding om avslått AIS skal sendes på nettbasert skjema.

Fartøy over 15 meter som er pålagt elektronisk rapportering (ERS), skal ikke rapportere via kystfiskeappen, men har fremdeles plikt til å rapportere aktiv-/passivmeldingen og avslått AIS via nettbasert skjema.

Øvrige endringer i forskrift om kystfiskeappen

I forbindelse med utvidelsen av rapporteringskravet i kystfiskeappen for fartøy som driver fangst av kongekrabbe er det gjort noen ytterligere endringer i denne forskriften. Disse endringene er av språklig og redaksjonell karakter.

Oppdatert: 02.09.2016