Fartøy over 15 meter med flere

Disse reglene gjelder også for:

  • fartøy under 15 meter som fisker utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon
  • fartøy på eller over 12 meter som driver fiske og fangst utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak
  • fartøy som høster tare

For fartøy nevnt overfor gjelder rapporteringskravet til norske myndigheter, uavhengig av hvor fisket foregår. Disse må også ha installert og benytte utstyr for posisjonsrapportering.

Øvrige fartøy kan frivillig rapportere posisjon, samt fangst- og aktivitetsdata elektronisk.

Les mer om kravet til rapportering i forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (lovdata.no)