Skjul søk
11.01.2018

Økt fangstmengde for norske fartøy i 2017

Norske fartøy landet i 2017 fisk til en totalverdi på over 18 milliarder kroner. Dette er på samme nivå som i 2016. Verdien innenfor pelagisk sektor har en merkbar nedgang, men torskefiskeriene kompenserer for mye av denne verdinedgangen med gode priser på torsk og hyse.

05.01.2018

Flere registrerte fiskefartøy under 11 meter

Ved utgangen av 2017 var det registrert 6 136 fiskefartøy og 11 316 fiskere i Norge. Antall fiskefartøy er økt med 3,2 prosent, mens antall fiskere i fiskermanntallet er økt med 0,7 prosent sammenlignet med utgangen av 2016.

22.12.2017

Overføring av torskekvoter fra 2017 til 2018

Havfiskeflåten har fått adgang til å overføre 20 prosent av torskekvotene på fartøynivå fra 2017 til 2018. Nærings- og Fiskeridepartementet har besluttet å supplere ordningen med et tillegg i bestemmelsen om kvoteutnyttelse.

22.12.2017

Foreslår to nye krillkonsesjoner i Antarktis

Nærings- og fiskeridepartementet sendte tidligere i år ut en høring om tildeling av nye konsesjoner for fjernfiske etter krill. Fiskeridirektoratet anbefaler at antallet nye konsesjoner begrenses til to.

22.12.2017

Forslag til regulering av leppefisk i 2018

Fiskeridirektoratet har nå handsama innspel frå Reguleringsmøtet om regulering av leppefisk i 2018, og rår til at fisket etter leppefisk blir lukka og regulert med totalkvote og fartøykvotar, subsidiert regulert med ei stor lukka gruppe og ei mindre ope gruppe.