Utvidet kontroll av vintertorskefisket

Fiskeridirektoratet vil også i 2023 ha vesentlig økt tilstedeværelse under årets skreifiske og har satt sammen flere lag med inspektører som vil ha utvidet arbeidstid. Torskefisket er svært viktig for Norge, og i 2022 ble det landet om lag 348.000 tonn torsk til en førstehåndsverdi på nær 9,5 milliarder kroner.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen påpeker at det er en hovedoppgave for Fiskeridirektoratet å se til at ressursregnskapet er rett og at ulovligheter skal unngås.

- Et korrekt ressursuttak der vi registrerer rett art og rett vekt er det sentrale med hele ressurskontrollen. Økt kontrollinnsats skal bidra til å oppfylle målet om en bærekraftig og riktig forvaltning av fellesskapets ressurser. En effektiv og god ressurskontroll bidrar i tillegg til mer like konkurranseforhold i fiskerinæringen, sier Bakke-Jensen.

Kontrollene i vinter tar blant annet utgangspunkt i Nasjonal strategisk risikovurdering som Fiskeridirektoratet utarbeider hvert år i samarbeid med Kystvakten og salgslagene.

– Vi skal i år ha spesiell oppmerksomhet rettet mot brudd på deltakerloven og vi skal følge opp ilandføringsplikten, i tillegg til å kontrollere at ressursuttaket blir korrekt registrert, sier Bakke-Jensen.

Inspektører fra hele landet

En utvidet kontroll slik som den Fiskeridirektoratet nå iverksetter krever en god del flere inspektører enn de som vanligvis ville bli satt inn i kontroller på fiskefeltene og ved mottaksanleggene.

- For å kunne utnytte kapasiteten fullt ut vil vi bruke inspektører fra hele landet på ulike kontroller i Nordland og i Troms og Finnmark der det landes og bearbeides fisk i løpet av vinteren, sier Bakke-Jensen.

I tillegg vil inspektører fra flere av salgslagene som omsetter hvitfisk delta på utvalgte kontroller i vinter.

Hvor som helst

Hvert år blir det laget en nasjonal strategisk risikovurdering for fiskerikontroll i samarbeid mellom Fiskeridirektoratet, salgslagene og Kystvakten. Det er denne risikovurderingen som ligger til grunn for kontrolloffensiven som nå blir gjennomført.

For å få gjennomført en så effektiv kontroll som mulig er det en egen feltavtale mellom Fiskeridirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene. Feltavtalen regulerer arbeidstiden på en slik måte at Fiskeridirektoratet har stor fleksibilitet når strategiene skal operasjonaliseres. Det skal være en viss uforutsigbarhet i hvor og når inspektørene vil kontrollere landing og mottak av fisk.

- Kort sagt vil vi dermed kunne utføre kontroll hvor som helst når som helst, sier Bakke-Jensen.

Observasjon på fiskefeltene

I tillegg til flere inspektørlag på land vil Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste være på plass med tre av sine fire fartøyer, inkludert det nye hurtiggående MS Fjorgyn. Sjøtjenesten vil først og fremst følge med på aktiviteten på havet, utføre redskapskontroller, håndheve reguleringene for fisket og bistå inspektørene som utfører kontroll ved landing av fisk og mottakskontroller.

- Samlet vil dette gjøre oss i stand til å dekke hele kontrollkjeden fra fisken tas opp fra havet til den havner på lager i fiskemottakene, sier Bakke-Jensen.

Oppdatert: 24.01.2023