Nasjonal strategisk risikovurdering for 2023

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og fiskesalgslagene har i fellesskap vurdert risikoen for manglende etterlevelse med fiskerilovgivningen og har pekt ut fire hovedinnsatsområder for fiskerikontrollen i 2023.

  1. deltakerlovens bestemmelser 
  2. ilandføringsplikten 
  3. korrekt registrering av ressursuttaket 
  4. stengte høstingsområder

Innenfor hvert av disse områdene er det identifisert en rekke tiltak som skal bidra til å redusere risikoen, beskrevet i et eget føringsbrev. Føringsbrevet er førende for de prioriteringene som ligger til grunn for fiskerikontrollen, og vil være avgjørende for at kontrollmyndighetene er tilstede der risikoen er høyest og følger opp med andre tiltak som skal utvikle fiskerikontrollen på lengre sikt.

- Vi skal bruke ressursene våre så effektivt som mulig. Derfor er det viktig med tydelige prioriteringer gjennom felles risikovurderinger slik at vi kan sikre en bærekraftig forvaltning av fellesskapets ressurser ved å være tilstede der skoen trykker mest. Samtidig skal vi tenke fremover og fortsatt utvikle fiskerikontrollen, gjennom digitalisering, tverretatlig samarbeid og forebyggende tiltak, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Oppdatert: 06.01.2023