Virksomhetsnummer og kjøpsstedets ID-nummer på seddel

Fra 15. september 2022 skal foretakets organisasjonsnummer og virksomhetsnummer oppgis på alle landings- og sluttsedler, samt kjøpsstedets ID-nummer på alle sluttsedler.

I henhold til landingsforskriften så skal mottaker, for tilstrekkelig kunne identifiseres oppgi foretakets navn, organisasjons- og virksomhetsnummer, kommunenummeret til den kommunen der landingen skjer, mottaksstedet godkjenningsnummer dersom tildelt av Mattilsynet, samt navn på mottakers representant på landingsseddel. Kjøper skal i tillegg til disse opplysningene oppgi kjøpsstedets
ID- nummer på sluttseddel.

Kravet om å oppgi foretakets virksomhetsnummer og kjøpsstedets ID-nummer ble tatt inn i landingsforskriften 27. februar 2020 med ikrafttredelse 1. mars 2020. Endringen har medført et større tilretteleggingsarbeid for Fiskeridirektoratet og salgslagene.

Lenger tid

Kravet om å oppgi de nye opplysningene på seddelen har ikke blitt fulgt opp i seddelmottaket ettersom tilretteleggingen har tatt lenger tid enn forventet. Fra 15. september 2022 vil imidlertid sedlene bli avviste dersom virksomhetsnummer og kjøpsstedets ID-nummer er feil, eller mangler.

Når det gjelder føring av sluttsedler, så må landingsforskriften ses i sammenheng med kjøperforskriften og forbudet mot å kjøpe fangst på mottaksanlegg eller steder som ikke er registrert i Fiskeridirektoratets register over kjøpere av fangst i første hånd (kjøperregisteret).

Alle steder der fangst kjøpes skal være registrert i kjøperregisteret. Dette gjelder ikke for kjøp når fisk settes i merd og ved opptak fra merd, hvor kjøper på land skal oppgis.

Unikt ID-nummer

Når kjøper registreres i kjøperregisteret må det oppgis nøyaktig stedsangivelse for hvor kjøp av fangst skal skje. Hvert enkelt kjøpssted blir så tildelt et unikt ID-nummer. Ved leveringer til for eksempel et ubemannet mottaksanlegg uten eget virksomhetsnummer, så vil ID-nummeret være det eneste som kan gi informasjon ut fra sluttseddelen om hvor fangsten er landet og omsatt. En kjøper kan stå registrert med flere kjøpssteder.

Ved innvilget søknad om opptak i kjøperregisteret, så vil det i vedtakene fremover bli opplyst om kjøpsstedenes tildelte ID-nummer.

Kjøpsstedets ID-nummer kan også finnes på vår hjemmeside, se her:
Kjøperregisteret | Fiskeridirektoratet.

Rapporten ble oppdatert med ny informasjon om kjøpsstedenes ID-nummer i starten av juni 2022.

Dersom det oppdages feil eller mangler ved egen kjøperregistrering i kjøperregisteret, ta kontakt med Fiskeridirektoratet region Nordland.

Oppdatert: 23.06.2022