Tre ekstra rekrutteringskvoter

Etter gjennomgang av tolkning av vilkårene for tildeling av rekrutteringskvoter blir det tildelt tre ekstra kvoter

Det har etter tildelingen av rekrutteringskvotene i 2022 oppstått en problemstilling vedrørende tolkningen av det ene vilkåret for tildeling, som gjelder tidligere aktivitet og majoritetseierskap.

Problemstillingen ble forelagt Nærings- og fiskeridepartementet av Fiskeridirektoratet. Det aktuelle vilkåret følger av forskrift om tildeling av rekrutteringskvoter med virkning fra 2022 § 3 første ledd bokstav c, og lyder som følger:

«Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av i minst to år i løpet av årene 2019, 2020 eller 2021. Fangstverdi i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner.»

Opphever ikke vedtak

Departementet har etter en nærmere vurdering kommet til at dette må tolkes slik at majoritetseierskap i et fartøy må foreligge i minst 24 måneder i løpet av årene 2019-2021. Videre må søker ha drevet aktivt fiske med et fartøy i samme periode.

I tillegg kommer kravet om at fangstverdi i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner. Dette innebærer at det i tildelingen er lagt til grunn uriktig tolkning hva gjelder vilkåret om minst to års majoritetseierskap.

Tildeler tre nye kvoter

Departementet er videre kommet til at i stedet for å omgjøre ugyldige vedtak som følge av dette, skal det heller tildeles ekstra rekrutteringskvoter. Etter dette tildeles det 3 ekstra rekrutteringskvoter (2 til kvinner og 1 til mann):

  • Marlen Trovåg, bosatt i Solund kommune – innfridde vilkårene og får tildelt
  • Sander Niklas Karlsen, bosatt i Røst kommune – innfridde vilkårene og får tildelt
  • En venter på avklaring
Oppdatert: 30.03.2022